امیدسیاح بازهم تکذیب کرد

بدنبال انتشاراخبار موهن درباره غیرقانونی خواندن شورای صنفی توسط دو سایت خیری بدون مجوزاورمیه  ،اخبارمجعول وکپی شده درسه سایت منتقدین افراطی دولت تدبیر بازنشرگردید که  ،امیدسیاح مدیرامورمطبوعات (مکتوب ومجازی )اداره کل ارشاداسلامی اخبارمنتشره راقویا دوباره تکذیب کرد.

 

 

داستان مصاحبه های جعلی که برخی سایتها دربوق میکنند!

گفتنی است خبرنگار چیچست نیوز درهنگام رصد متوجه انتشار اخبارکذب رسانه های زنجیره ای وافراطی فوق الذکر توسط سه سایت خبری دیگر درتاریخ ۱۲ تیرماه مجددا از امید سیاح موضوع را جویا شد که وی درپاسخ افزود:

سایتهای ” خبرآنلاین  ” و “خبرفارسی ” و  ” بسیج رسانه  ” نیز برخلاف اخلاق رسانه ای دروادی تحرکات سایتهای زنجیره ای فوق قرارگرفته وهمان مطالب را کپی نموده وبزبان بنده بلفورمنتشرنموده اند وبنده هیچ مصاحبه ای با این سایتها نیز نداشته ام وحق شکایت از سایتهای مذکوررا برای اداره ارشادمحفوظ میدارم.

چیچست نیوز : این درحالیست که  مدیرکل ارشاد که همزمان به شورای صنفی سایتهای خبری وبسیج رسانه دو دفتر مجزا درطبقه دوم مجتمع فرهنگی واقع درتقاطع شهیدذاکروباهنر تعیین نموده بودکه کلیه امکانات دفتربسیج رسانه را تهیه وتجهیزنموده اما ازتجهیز دفتر شورای صنفی علنا امتناع ورزیده است!

یک کارشناس مسائل سیاسی وفرهنگی ضمن اظهاراینکه  با جدیت مسائل ورخدادهای اخیرشورای صنفی را دنبال میکنددر تماسی با خبرنگار چیچست نیوز گفت : عجیب نیست که  ازروزی که مدیرکل جدید روابط عمومی استانداری ازدوستان قدیمی رئیس سابق شورای صنفی منصوب گردیده اینگونه اتفاقات رخ میدهد؟

اخبارمرتبط:

امیدسیاح مدیرمطبوعاتِ ارشاد،اخبارمنتشرۀ ندای ارومیه وآینا نیوزرا تکذیب کرد{اینجا}

دبیرشورای صنفی سایتهای خبری اورمیه:عطائی رئیس معزول خودزنی میکند {اینجا}

 

بدنبال برکناری حامدعطائی رئیس سابق شورای صنفی سایتهای خبری مطرح شد{اینجا}

 

اطلاعیه عضوگیری شورای صنفی سایتهای خبری اورمیه {اینجا}

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :