مستندات تخلفات درشهرکهای صنعتی آذربایجان غربی؟

سرویس اقتصادوجامعه  صبح چیچست : به اطلاع مسئول یا مسئولین محترمی که این صفحه را مطالعه می فرمایند می رسد رمز این صفحه  صرفا بتعداد انگشتان  دست به مسئولین داده خواهدشد جهت  حفظ محرمانه بودن مطلب ۱۲ ساعت بعدرموز داده شده تغییرخواهدیافت  لذا مسئولیت درمعرض عموم قرارگرفتن وانتشارآن بعهده پایگاه خبری چیچست خبر نمی باشد.

 

 

 

توضیح اینکه سایراسناد بنا به درخواست کتبی قابل ارائه خواهدبود.

از اسفندماه سال ۹۳ اسنادی دراختیار [چیچست نیوز سابق ] :چیچست خبر قرارگرفت که حاکی از زدوبند ،تخلفات  در شهرک صنعتی فاز۳  از زمان نادرصفرزاده مدیرعامل وقت بود که بعداز وی نیز سایرمدیران دولت سابق وفعلی درتداوم این نقیصه وضایعه نقش داشتند.

 

منابعی که این اطلاعات را داده اند اظهارمیدارند بدفعات به مدیران اقتصادی استاندای سابق وفعلی جهت اصلاح این ضایعات که گفته میشود موجبات افلاس برخی تولیدگران گردیده مراجعه واعلان رسیدگی داده اند که ترتیب اثرداده نشده است.

آنها میگویند نمایندگان مجلس نیز دراینخصوص بی اعتنایی نموده اند. یکی ازمنابع اظهارمیکند افرادی در سازمان شهرکهای صنعتی وزارت صنایع هستند که درروندرسیدگی به پرونده سنگ اندازی کرده ومیکنند.

اسنادزیر بخش بسیار ناچیزی از وقوع تخلفاتیست که درصورت ایجادزمینه اعتماد کلیه  اسنادتحویل مقامات رسیدگی کننده داده خواهدشد.

chichestkhabar.ir7303

chichestkhabar.ir7304

chichestkhabar.ir7303chichestkhabar.ir7305

chichestkhabar.ir7306

chichestkhabar.ir7307

chichestkhabar.ir7309

chichestkhabar.ir7312

 

 

بدیهی است درصورت عدم پیگیری مسئولیت زیربط  پس از ده روز متن خبر برای مشاهده عموم منتشرخواهدشد وعواقب ناشی بعهده شخص استاندارخواهدبود.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :