پشت پرده زدوبندهای مسکن مهرآذربایجان غربی!

 سرویس جامعه صبح چیچست، یادداشت رسیده : کسی را یارای مقاومت دربرابر تهدیدات تعاونی سپاه نیست. قراربود خانه های مسکن مهر واقع درفاز۲ گلشهررا حداکثربقیمت ۳۶ میلیون تومان سهم متقاضیان عضو با وام ۲۰ میلیون تومانی درپایان سال ۱۳۹۲ تحویل دهند…

 

 

 

 

خانه های مسکن مهرِ بی مهر!

آیا استانداروفرماندارتماشاگر استمداد اعضای مسکن مهرتعاونی سپاه هستند؟ یکی ازشرکت  تعاونی های مسکن  مهر، که پسوندسپاه را یدک می کشد، بدوا ضمن تفره رفتن از تحویل قرارداد اولیه به اعضای تعاونی متبوعه ،هرسال به بهانه های واهی مبالغ هنگفتی با افزایش بیش از ۳۰درصدی بدون هرگونه ارائه توضیحات وگزارش کتبی اعضای تعاونی را واداربه پرداخت هزینه احداث وتکمیل واحدهای مجتمع فاز۲ واقع درشهرک گلشهر۲ نموده است.قراردادها پس ازافزایش به مبلغ ۷۶ میلیون تومان به اعضاداده شده است.در قراردادها کلیه ماده ها وتبصره ها بنفع تعاونی مسکن سپاه قیدوتحمیل اعضاگردیده است.

maskan-mehr-urmia

 

پیامکهای تهدیدآمیز!

کسی نمیداند واحدهائی که قراربود حداکثردراوسال سال ۹۳ تکمیل وبا وام ۲۰ میلیونی تحویل دهند به چه دلایلی سقف وامها به ۳۰ میلیون رسید؟! وبه چه دلایلی قیمت هرواحدبه ۷۶میلیون تومان سهم نقدی اعضا رسید؟!ومهمترازهمه شرکت تعاونی مسکن مهرسپاه اخیرا با تلفنها وپیامکهای تهدیدآمیزبدون تکمیل وراه اندازی کلیه لوازم ساده زندگی درمجتمع اعضارا به تنظیم سندوام وقسط بندی فرامی خوانددرحالی که وقتی از مسئولین شرکت می پرسی مگر محل مجتمع امکانات اولیه برای زندگی دارد؟!که  هیچ پاسخ قانع کننده ومنطقی وقانونی ارائه نمیدهند! وتهدیدکرده اند اگربرای تنظیم اسنادوام وقسط بندی دیرمراجعه کنند مشمول جرایم! بانکی! وافزایش سقف اقساط وام خواهندشد.

 

sobhechichest-ir088989

 

برخی ازاعضای تعاونی مسکن ضمن اعتراض به این زورگوئی ها می گویند دونفر از اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن ادعای حمایت  فرماندارومدیرکل سابق مسکن وشهرسازی است لذا به فریاد اعضا ترتیب اثرداده نمیشود!

sobhechichest-ir-5059

ازسویی برخی مسئولین مثل مدیرکل بهزیستی هیچگونه پیگیری ازبابت وضعیت مددجویان خودکه بیش از۵۰ عضودرتعاونی های مسکن ثبت نام نموده اند

حتی یکبارنکرده اند!

sobhechichest-ir-5058

دربی نظارتی مدیرکل مسکن وشهرسازی،استانداری وفرمانداری ، قیمت خانه های ۳۶ میلیونی مِهر را به یکصدمیلیون تومانی بدونِ مِهر رساندند!

اکنون بسیاری ازاعضای این تعاونی خواستار بازرسی ورسیدگی هرچه سریعتربه پرونده تعاونی مسکن مهر ازسوی مراجع زیربط هستند. گفتنی است بارها با صداوسیما دراین باره تماس گرفته شده که متاسفانه ازتهیه هرگونه  گزارش از وضعیت پیشرفت کاردر این تعاونی امتناع ورزیده اند. همچنین اعضا به مراجع ذیصلاح دیگر ماننددفتر بازرسی فرمانداری واستانداری گزارش داده اندکه ترتیب اثر داده نشده است وشکایاتی که به مدیرکل سابق مسکن وشهرسازی ارجاع شده بایگانی ویامفقودشده اند!

همچنین برخی شرکتهای تعاونی با سواستفاده از بهانه عدم پرداخت بموقع آورده (سهم) اعضا، سهل انگاریها وزورگوئی خودرا سرپوش می گذارند.

 

sobhechichest-ir-5050

برخی ازاعضای تعاونی می پرسند آقای اسماعیلی مدیرعامل تعاونی مسکن مهر  سپاه هنگامی که کاندیدای شورای شهر دوره دوم ارومیه با هزینه های تبلیغاتی آنچنانی شرکت کرده بود با دادن وعده هرروزدرایام انتخابات با پیامکهای متعدد اعضارا بسمت خوددعوت میکرد اما چندماهی است نه تنها ازاو خبری نیست بلکه محتوای پیامکهای تعاونی مسکن مهر با لحن بی مهری وتهدیدآمیز اعضارا نگران ومشوش نموده است.

esmaeeli-kandida

 

esmaeeli-kandida2

 

برخی اعضا درباره علت افزایش قیمت مسکن مهررا دادن چراغ سبزتوسط  محبت خواه مدیرکل سابق راه ومسکن وشهرسازی به تعاونیها میدانندومی گویند محبت خواه درست زمانیکه تعاونیهای مسکن مهر اقدام به افزایش قیمت نمودند برای گریز آنها از اعتراض اعضا اقدام به با افزایش وام ۲۰ میلیونی به ۳۰ میلیون نموده واین تسهیلات کمک به اعضا نبوده بلکه نقشه ای بوده برای کمک به تعاونیها!

 

sobhechichest-340x03

وبهانه برخی مسئولین زیربط  فعلی اینکه مسکن مهر از خرابات دیگر دولت دهم است لذا نظارت درستی انجام نمیدهند. حداکثرقیمت تمام شده این مساکن با وام ۲۵ میلیونی بین ۷۰ تا ۷۵  میلیون تومان می بایست تمام میشد. والاسلام

sobhechichest-340x01

عضو تعاونی مسکن مهر –(مددجوو معلول معرفی شده از بهزیستی ارومیه)

 

 

 صبح چیچست: گفتنی است مدیرکل سابق مسکن مهر(محبت خواه) دربهمن ماه ۱۳۹۲  در  ۷۷ مین جلسه شورای مسکن و حمل ونقل استان ادعاکرده بود کلیه مساکن مهر استان علی الخصوص ارومیه در سال ۹۳ بپایان میرسدوی گفته بود درصورت عدم اتمام شرکتهای تعاونی مسئولند!؟ وی موانع اصلی بپایان نرسیدن پروژه های مذکوررا ناشی از  عدم تامین تاسیسات زیربنایی(فاضلاب-گاز-آب-برق)،آماده سازی،خدمات روبنایی و عدم مدیریت صحیح برخی از تعاونی ها و تسهیلات، اعلام کرده بود .گفته میشود درزمان محبت خواه اغلب روندرسیدگی به پرونده های تخلفات تعاونیهای مسکن مجهول ویا بایگانی شده است وهیچگونه گزارشی درسایت سازمان مسکن وشهرسازی برای شفاف سازی وآگاهی  اعضای تعاونی ها ارائه نشده است. گفتنی است محبت خواه که از مدیران اصولگرا واحمدی نژادی بودکه توسط استاندارسعادت ابقاء شده بودو سایتهای مخالف دولت تدبیر با وی مصاحبه نموده وی را درویترین خودبولدمیکردند.محبت خواه درآبان ۹۴  بخاطرخدمات ارزنده اش !!!به مدیرکلی اردبیل گسیل شد تاداریوش نصر غیربومی با معادلات تعاملی استاندار محافظه کار،مدیرکل جایگزینش گردد.

 

 

توضیحات: انتشارانتقادات شهروندان دلیل برتاییدیا ردآن نیست ومسئولین ادارات براساس فرموده مقام معظم رهبری :مردم ولی نعمتان اصلی مسئولین هستند، متولیان اموری که ازآنها انتقادی منتشرمیشودمیتواننددرمقام پاسخگوئی واطلاع رسانی جوابیه ارسال دارندواین پایگاه خبری  طبق قانون مطبوعات مکلف است آن را منتشرکند.

 

مطلب کاملا مرتبط : پشت پرده اعتراضات امروز اعضای تعاونی مسکن مهر+فیلم 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :