” همشهری “خواب ناز تفرقه افکنی و قومیت گراییت را پریشان میکنیم!!!

واکنش دکتریوسف بیداردل به توهین وتحریفنامه روزنامچه نمای همشهری/ آذربایجان روزنامه همشهری را تحریم کرد/فعالین مدنی خواستار عذرخواهی رسمی روزنامه همشهری واصلاح یه مقاله شوونیستی چاپ شده درویژه نامه استانی شده اند

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :