بزرگداشت زبان مادری با گنج های زرین آذربایجان درکُنج زیرزمین !

دراین مراسم اساتید وشعرا ضمن تبریک روز زبان مادری شعری را درباب وصف مرحوم دده کاتیب شاعر معاصر تورک زبان چندبیت شعرسرودندو...

سرویس فرهنگ وجامعه : مراسم بزرگداشت زبان مادری بدون حضور مدیران عافیت طلب فرهنگی، برگزارشد!

 

 

به گزارش خبرنگار چیچست نیوز: درحالی بزرگداشت زبان مادری برگزارشدکه  چشمها وگوشهای امید شهروندان آذربایجانی به حضور مسئولین فرهنگی با پایان مراسم بسته شد. نه تنها هیچ بیانیه تبریکی از سوی مسئولین دولتی صادرنشدبلکه رئیس بنیاد فرهنگ وادبیات زبان تورکی هم با سکوت سنگین خود کُنج عافیت گزید.

 

۳۰ بهمن خبر برگزاری بزرگداشت زبان مادری که توسط آشیق قنبر وسایرهنرمندان موسیقی آشیقی دردل فضای مجازی اورمیه پیچید. روزموعود ۲ اسفند چهارراه آتش نشانی هنرمندسرای آشیق قنبرفرارسید.

وقتی دم هنرمندسرا رسیدم باورم نشد! ازپله ها واردزیرزمینی شدم که بیشترشبیه انباری فرسوده را میماندشبیه قهوه خانه سنتی هم نبود. کم کم فعالان فرهنگی ومدنی که درمیان آنها برخی از گنجینه های زرین آذربایجان دیده میشدجمع شدند .

 

آشیق دهقان،یوسف دستان،اصولی ، سلماسی، شافعی، حاجی زاده، وفرزندان شاعرنامی دده کاتیب (فاریس وفواد طیار)د شاعران ونویسندگان از سلماس “عباس نیکروان “وازسولدوزو “بهرامی ” ومیزبان استاد آشیق قنبر  از گنجینه های این حضور بود.

دراین مراسم اساتید وشعرا ضمن تبریک روز زبان مادری شعری را درباب وصف مرحوم دده کاتیب شاعر معاصر تورک زبان چندبیت شعرسرودندومراسم پایان یافت.

برای مشاهده تصاویر [ اینجا  ] وبرای مشاهده فیلم مراسم  [ اینجا ]  

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :