شوک آسیمیلاسیون فرمانداردولت تدبیربه تاریخ آذربایجان

حسنخانی فرمانداراورمیه: درتاریخ ایران هیچگونه نسل کشی صورت نگرفته است!

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :