جلسۀ مخفیانۀ انتصاب شهردار کورد” وتصاحب ۶کرسی کوردیِ شورادراورمیه !

تصمیمات جلسات مخفیانه کوردهای تندرو ،برای ایجاد جوانتخابات قومی بجای انتخابات هویت طلبانه !

سرویس انتخابات  چیچست نیوز: شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست پان کوردها اینبارنیز قصددارند رفراندوم کوردی راه بیاندازند!

 

 

 

به گزارش چیچست نیوز: یک منبع آگاه دراینباره گفت: اخیرا جلسه ای در یک محفل  محرمانه توسط پانکوردها وپ.ک.ک برگزارشده که  تصمیم گرفته اند منسجم تراز انتخابات مجلس دهم ،با تصاحب اکثریت ۶ کرسی از۱۱ کرسی شورای شهراورمیه ،شهردارکورد منصوب کنند !

 

به گفته منابع موثق مباحث ومسائلی که دراین محفل محرمانه ذکرشده ازاین قراراست:

۱)خروجی نهائی این جلسه که رایزنی دستوری بسرعت درمیان طوایف کوردپیچیده : ازمیان کلیه کاندیداهای کورد پس از ثبت نام  وگذرازفیلترصلاحیت، باید ۶ نفرباقی بمانند ودرصورتیکه بیش از ۶ نفر باشند لیست ۶ نفره دستوری  ۶ رای ثابت همه کوردها خواهدبود به این معنی که هرکسی آزاداست پس از درج اسامی ۶ نفراصلی به ۵ تن دیگر بدلخواه رای دهند که این تصمیم را همه خواهندپذیرفت./

 

۲)دراین جلسه به استفاده ازتسری محدودیتهای فعالیتهای امنیتی  که برای رادیکالهای هویت طلب وجوددارد ومعرفی همه هویت طلبان تورک بعنوان پان تورک  و ارسال گزارشات ساختگی بنام تورکها به ادارات امنیتی علیه نامزدهای هویت طلب  جهت فشار به مسئولین وجلوه دادن این فشارازسوی هویت طلبان/

 

۳)لوئی جرگه این گروه معاندنظام وپانکوردهای تجزیه طلب دراستدلالات خودخاطرنشان نموده اندبااین روشها  ۶ کرسی شورا را کوردها میتوانندبدست گرفته وشهردارکوردمنصوب  و شکست رفراندم قومی مجلس دهم را  جبران کنند !

 

۴)آنها استدلال نموده اندروحانی درمیان تورکها نسبت به کاندیداهای رقیب رئیس جمهور حامی بیشتری دارد لذا میتوان ازاین مزیت برای تشتت آراء در انتخابات شورا استفاده کرد! همچنین از طراحان ومجریان نقشه های قبلی اجراشده تقدیربعمل امده وگفته شده است خوشبختانه چندتن از رادیکالهای تورک تجزیه طلب را درراستای تحقق ازهم پاشاندن لیست واحدهویت طلبان جذب نموده ایم بدون اینکه آنها بقهمند حمایت مالی می کنیم.! تا لیستی جداگانه ارائه کنند! 

۵)ایجاد جوانتخابات قومی بجای انتخابات هویت طلبانه !

۵)ازاعضای شورای فعلی  فقط خالد حاتمی وعصمت گرامی درلیست ۶ نفره خواهندبود

۶)ائتلاف محرمانه با  ۴نفراز اعضای لیست که دوتن ازانها با شهردارمخالفند

۷) ائتلاف با لیست بهادری واصلاح طلبان خصوصا خانم الف.ش کاندیدای پیشین اصلاح طلبان

۸)جذب وبکارگیری روئسای هیئتهای ورزشی کورد

۹)تلاش برای عدم تحقق لیست واحد هویت طلبان تورک  شامل : الف- کوردیسازی احزاب اصلاح طلب  ب- راه اندازی کانالها وسوپرگروه ها باعناوین تورکی وتخریب لیست واحدهویت طلبان ج- کمکهای مالی بمنظور ایجادتشتت و تعدد درلیستهای هویت طلبان تورک !

۱۰)حمایت ازلیست اصلاح طلبان بمنظور تشتت آراء درراس فعالیتها !

۱۱)لابی با تشکل آبادگران برای حضور حداقل یک کوردبه بهانه  وحدت قومی! درصورت عدم توافق تخریب لیست

۱۲)حمایت مالی از لیستهای۱۱ نفرۀ  قومی وطایفه ای شهرستانیهای مقیم  !

 ۱۳)خریدن مسئولین سایتهای هویت طلب ودرخواست سکوت بجای تبلیغ۱

۱۴)ساختن کلیبها واخبارکذب علیه نامزدها ی تورک!

۱۵)انداختن توپ اعلام رفراندم قومی به زمین تورکها !

۱۶)حمایت همه جانبه از حزب اعتدال وتوسعه !

۱۷)حمایت همه جانبه از حزب اراده ملت !

۱۸)تخریب وجهه روحانیون تورک  !

 

چیچست نیوز : بزودی دراینباره نظر صاحب نظران سیاسی واجتماعی را جویا و مطالب تحلیلی ارائه خواهدداد. 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :