واکنش دکتربیداردل به کانال “صدای اتحاداورمیه” وابسته به تجزیه طلبان

اجرای پروژه تفرقه انگیزان پانکوردیسم باشیطنت مکررکانال نفاق افکن صدای اتحادکورداورمیه! وتوهین به روحانیت ونامزدهای انتخاباتی کلیدخورده است!

سرویس انتخابات چیچست نیوز:دکتریوسف بیداردل درپی نشراکاذیب واهانت آشکار کانال پانکوردهای تجزیه طلب بنام جعلی صدای اتحاداورمیه علیه وی واکنش نشان داد.

 

به گزارش چیچست نیوز: درحالیکه سالهاست هویت طلبان ملتزم به نظام مقدس جمهوری اسلامی فریاد وحدت درعین کثرت را سرمیدهندوازهرگونه تحرکات پانیزم اعلام انزجار نموده انددرمقابل به همان میزان پانکوردها فضارا فراختردیده وبه طبل تفرقه می کوبند  کانال به اصطلاح ” صدای اتحاد اورمیه [  @etehadurmiye ] که کلمه کورد از میان نامش تعمدا افتاده وعنوان ذاتی اش  کانال صدای اتحادکورداورمیه “است علنا توپخانه تجزیه طلبان کورد را بسمت انتخابات اورمیه نشانه رفته وبا توهین به اشخاص وروحانیت شیعه  رسما کلید تفرقه قومی وسمت وسودادن انتخاباتی قومی را زده است ومتاسفانه مسئولین زیربط درطول یکسال فعالیت این کانال اقدامی قاطع جهت برخوردبا این کانال تشویشگراذهان ننموده است. بزودی چیچست نیوز ازماهیت این کانال بوق پانکوردیسم پرده برخواهدداشت.

 

 

متن بیانیه دکتربیداردل بشرح زیراست :

         بسمه تعالی 

خطاب به گردانندگانکانال “صدای اتحاداورمیه” – بیانیه شماره (۲)

 

با درودبیکران به روان شهدای اسلام ازصدرتاکنون وآرزوی  سرافرازی همه خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عزیز

 

متاسفانه باخبرشدم کانالی ازسوی چندتن از برادران کورد زبان با عنوان  ” صدای اتحاد اورمیه ” اقدام به نشراکاذیب واهانت  وترورشخصیت حقوقی وحقیقی اینجانب ،یوسف بیداردل نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان اورمیه نموده است .همانطوریکه ازمحتوای  ادعای سراسرکذب  این کانال برآمده اینجانب را به جریاناتی متهم نموده است که نه تنها هیچگونه پایه واساسی ندارد بلکه اینگونه شیطنتها وفرافکنیها ناشی از اجرای نقشه های شوم  بیگانگانی داردکه خواب تجزیه وتفرقه برای اقوام ایران دیده اند.

 

کانال “صدای اتحاد اورمیه ” که مکرر اتحادکوردهای اورمیه  را دربوق گذاشته وبه تبلیغ  سرکرده های گروهکهای تروریستی مانند اوجالان ودمیرتاش پرداخته وبا هجمه به روحانیت  ماهیت خودرا آشکارساخته  و با مظلوم نمائی توپ نفاق ونژادپرستی وسهم خواهی پانکوردیسم را به زمین هویت طلبان انداخته تا از آب گل آلود ماهی شوم نفاق خودرا صید کند می بایست توضیح دهد براساس کدام مستندات  اینجانب را که مکررا بر وحدت اقوام و صیانت از امنیت ایران یکپارچه درشعارها وسخنانم تاکیدداشته ودارم  به پان تورکیسم نسبت داده ومتهم نموده است.

علی ایحال ضمن اظهارتاسف برای گردانندگان این کانال معلوم الحال  و برحذرداشتن تخریب نامزدهای انتخاباتی ، محترمانه تا پایان تعطیلات نوروزی (جهت رعایت ایام نوروز )فرصت میدهم  ، نسبت به جبران  نشرخبرکذب وا هانت به اینجانب و عذرخواهی اقدام نمایند در غیر اینصورت ازطریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهدشد.

 

 

✳️ منبع : کانال رسمی دکتریوسف بیداردل  @Dr_bidardel

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :