پشت پرده کارناوال رفراندم پانکوردی درکانالِ صدای اتحادکورداورمیه

نمونه ای از انتشارات تحرکات تفرقه افکنانه قومی کانال صدای اتحاداورمیه : منظور همان (صدای اتحادکوردهای اورمیه)

سرویس انتخابات چیچست نیوز،یادداشت رسیده از حسین عبدالهی رضائیه: تداوم کارناوال رفراندوم انتخابات قومی که توسط دوکاندیدای کورد مجلس دهم کلیدزده شد ازیکسو و ادامه سیاستهای اشتباه پیشین مسئولین سیاسی استان در برخوردهای قهری  نامعقول با هویت طلبان تورک ازسوی دیگرمیدان را برای مانوربیشتر پانکوردها فراهم نموده است. 

 

 

پشت پرده کارناوال رفراندم کوردی در  کانال پانکورد صدای اتحاد اورمیه  [ @etehadurmiye   ]

 

این کانال تجزیه طلب،وابسته به دلارهای امریکائی مجری نقشه بالکانیزه کردن منطقه است که اخیرا با بوق کردن اتحاد کوردها برای  تکراررفراندم کوردی که توسط میلان وممکان درمجلس دهم کلیدخورد وادامه توهین وتخریب نامزدهای انتخاباتی غیرکورد واهانت به روحانیت شیعه اینبار می خواهند دربی خبری وغفلت مسئولین سیاسی ،رفراندوم قومی را با تحرکات مذهبی پیش ببرند.

 

 

 

 

دادن آدرسهای غلط توسط گروه های ورشکسته سیاسی:

درحالیکه عوامل اصلی  ایجادفضای افتراق ورفراندوم قومی را دوکاندیدای کورد اصلاح طلبان درانتخابات مجلس دهم علنا کلیدزده اند اکنون نیزهمان پروژه را به هرقیمتی درآذربایجان غربی هدایت میکنند . انتخابات شوراها غیرسیاسی است واگراحزاب اصلاح طلب واصولگرا دراین انتخابات دخالت نکنند مردم متمدن اورمیه بدون هرگونه تفرقه با آرامش کامل افرادشایسته وتوانمندرا انتخاب وبه پارلمان محلی خواهندفرستاد اما اگر جوسیاسی حاکم ادامه یابد لطفا آدرس غلط به مردم ندهید ومقصرین را دراردوگاه های سیاسی بجوییدنه مدنی/

 

 

 

 

 

 

 

 

هویت طلبان تورک بازیچه افکارشوم رفراندوم قومی نشده ونخواهندشد 

 

هیچ میدانستید جمعیت قابل توجه چندده هزارنفری کراسنی های توزک  فاقدروحانی هستند؟!کراسنی های آذربایجان غربی واورمیه  ازبدو انقلاب اسلامی تاکنون هرگز این قوم  اسلحه علیه نظام برنداشته اندوهمواره همپای نظام بوده اندوجالبتراینکه کوچکترین بحث مذهبی را نیز راه نیانداخته اندواتفاقا با هویت طلبان شیعه نیز اینچنینند بنابراین این نشان دهنده اینست که هویت طلبان تورک قومیتگرانیستندوصرفا بدنبال توسعه وحفظ هویت فرهنگی خویشند. حال سئوال اساسی اینست که مسئولین امنیتی وسیاسی فرمان برخوردازنوع قوه قهریه را درجا ومکان دیگری تمرین کنندوازبهانه جوئی ها وسیاستهای غلط با هویت طلبان ملتزم به نظام دست بردارند. 

مردم منتظرند تا با نحوه جدیت برخورد دادستانی محترم کشور ووزارت دادگستری با شبکه های اجتماعی متخلف درایام انتخابات چگونه خواهدبود؟

نتیجه :

مسئولین سیاسی وامنیتی بجای تغییر تاکتیک وتعدیل نحوه برخورد ها  با همان سیاستهای دگم وقهری سنتی پشت اتاقهای دربسته با بولتن های خبری ور میروند وهرروز بدتراز دیروز با عقب نشینی های تاکتیکی! دربرابراین شیطنتها وافزودن تاکتیک قوه قهریه علیه مدافعین هویت میدان را برای رادیکالهای پانیزم هردو جبهه فراخ ترکرده اندواین یعنی آسیمیله کردن اقتدارنظام و(فراراز سنگرراه شهدای انقلاب) شما بخوانید عقب نشینی تاکتیکی! . به مسئولینی که اینگونه فکر میکنند نصیحت میشود به آغوش خانواده شهدا بازگردند ودوراندیشی پیشه کنند. 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :