لیست ششکوردی  انتخاباتی حزب اعتدال وتوسعه اورمیه ؟!

شایعه 6 کوردی لیست انتخاباتی حزب اعتدال وتوسعه دراورمیه - سیدعلی رضوی من درهیچیک ازلیست های ترکیبی کوردی نخواهم بود!...

سرویس انتخابات چیچست نیوز: شایعه ۶ کوردی لیست انتخاباتی حزب اعتدال وتوسعه دراورمیه  

 

 

به گزارش چیچست نیوز: درپی قوت گرفتن شایعه حضور شش کورد درلیست انتخاباتی ۱۱ نفری حزب اعتدال وتوسعه در درکانالهای کوردی ! برآن شدیم تا ازدبیرحزب اعتدال وتوسعه جویا شویم.

 

وی  ضمن تکذیب اظهارداشت  چنین بحثی شایعه ای بیش نیست .

میرعلی محمدی درادامه افزود  ازکوردها درلیست انتخاباتی حضورخواهندداشت اما اینکه چه تعدادی خواهندبود درآینده نزدیک مشخص خواهدشد.

گفتنی است ۵ نفرازترکیب اصلی  شورای  حزب اعتدال وتوسعه را  اکرادتشکیل میدهندکه ریاست  این حزب در استان  آذربایجان غربی را فتاح حسینی از اکراد ردصلاحیت شده دوره مجلس دهم شورای اسلامی  بعهده دارد.

 

همچنین درکانالهای کوردی تندرو همچنان برطبل تفرقه وسهم خواهی کوبیده میشود وخواسته مذبوحانه ومضحک انها میسور شدن وحدت اکراد با تورکهارا در۶ کورد برای تصاحب کرسی های شورای شهر بمنظور انتصاب شهردارکورد میباشد.

همچنین پیش ازاین نیز غازی بیات قائم مقام شجاعی رئیس تشکیلات حزب مرکزی اعتدال وتوسعه درگفتگوئی کوتاه با چیچست نیوز با قاطعیت از حمایت حزب ازحضور اکراد درحزب تاکیدکرده بود.

اصلاح طلبان مهره های بازی پانکوردیسم ؟

برخی صاحب نظران رصدگر انتخاباتی  معتقدند  درانتخابات گذشته علت تصاحب ۳ کرسی از شورای شهراورمیه پراکنده کردن آرای تورکها دراورمیه با تعدد لیستها وحمایت جناح های اصلاح طلب  بوده اند که درغیراینصورت احتمال تصاحب یک کرسی هم زیرصفربود .

 

اما آنچه که نگران کننده است بی توجهی اصلاح طلبان به تحرکات پشت پرده اکراد تندرو وپانکوردیست  است . کوردهای  تجزیه طلب  دراجرای دستورات  احزاب بیگانه پرست وتروریست  تمام تلاش خودرا برای قومی کردن انتخابات وسپرقراردادن اصلاح طلبان  بکاربسته اند واصلاح طلبان  رایی دراردوگاه آنها نخواهندداشت بلکه  صرفا نقش مهره های بازی کوردها  را ایفا خواهندکرد.

این رصدگران گفته اند لیستهای کوردیسازی شده اصلاح طلبان بازندگان اصلی انتخابات خواهندبود.   

 

همچنین سیدعلی رضوی درپاسخ به سئوال خبرنگارچیچست نیوز: گفته است که من درهیچیک ازلیست های ترکیبی کوردی حضورنخواهم داشت !…  این درحالیست که بهادری نیز دردور دوم انتخابات مجلس دهم اورمیه همین شعاررا داده بود وشال فیروزه ای برگردن میلان انداخت وعکس گرفت .بایدمنتظربودودید سیدعلی رضوی که مدعی است اول هویت طلب است بعداصلاح طلب! اوهم مانندبهادری مردم را دربرزخ خواهد گذاشت وبا شال زیتونی با کوردهای هم حزبی اش عکس خواهدگرفت واینکه  وقتی پوسترجمعی وی را با اکراد منتشرکردند چه واکنش وتوضیحی برای هویت طلبان خواهدداد ویا برای نجات خودازاین برزخ صراحتا بیانیه خواهدداد!  

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :