اسامی۵۲ کوردکاندیدای ثبت نامی درانتخابات  شورای شهرستان اورمیه  

اسامی کامل ثبت نامی کاندیداهای کورد شهرستان اورمیه برای دور پنجم انتخابات شورای شهر

سرویس انتخابات شهرستان اورمیه : ۵۲ نفرازاکراد دردوره پنجم انتخابات شورای شهر اورمیه ثبت نام کرده اند که گفته میشود بیش از ۹۰ درصدانها ازهویت جویان کوردهستند

 

 

 به گزارش چیچست نیوز  : بنا به گفته برخی صاحب نظران سیاسی ازتعداد این۵۳ کورد پیش بینی میشود نزدیک به ۴۵ نفر بتوانند صلاحیت خودرا اخذ کنند.

بگفته این صاحب نظران این اکراد ازطایفه ها وتیره های مختلف اقوام  مهاجرکوردکه دریکصد سال اخیر به ایران کوچ کرده اند تعلق دارند .

 

همچنین بنابه گفته منابع غیرموثق سران لوئی جرگه های سیاسی کورد تصمیم گرفته اند راسا با یک لیست ۱۱ نفری وارد گود انتخاباتی شوند و تمام طوایف را بر روی ۶ نفراول  زوم نموده تا با کسب ۶ کرسی از ۱۱ کرسی شورا بتوانند شهردارکورد منصوب کنند.

بگفته برخی صاحب نظران هرچند تعداد تقریبا ۴ برابری کاندیداهای غیرکورد با احتساب انصرافیها واخراجیها وردصلاحیت شده ها) آراء بیش از دویست وپنجاه هزارنفری  منجربه  تشتت وتعددآراء شوندبااین حال پیش بینی میکنند کف رای لیست واحد هویت طلبان تورک بیش از ۸۰ هزاررای درمقابل کف رای ۳۰ هزارتایی اکراد باشد.

اکنون باید منظر ماندودید مسئولین سیاسی این فرجه تاریخی را برای مبارزات انتخاباتی  بمنظورخاتمه دادن به هرگونه تضارب آرائ قومی  یکباربرای همیشه  با پرهیزاز ردصلاحیتهای سلیقه ای وسیاسی خواهندداد

 

١. عادل فتاحی

 

٢. فرزاد عمری

 

٣. محمد ایرانخواه

 

۴. ایوب بادپا

 

۵. مسعود پاکی دلزی

 

۶. بهزاد تمری

 

٧.صادق توکلی مهر

 

٨.سعید جعفری ممکانی

 

٩.شهین جهانگیری

 

١٠.منصور جهانی

 

١١.  منصورعثمانی

 

١٢.دوالی حاتمی

 

١٣.سمیه حسینی

 

١۴.یعقوب حسینی

 

١۵.ارشد خالدی

 

١۶.لقمان خلیفه زاده

 

١٧.پیمان خلیلی

 

١٨.علی دلایی میلان

 

١٩.نورالدین دلایی میلان

 

٢٠.خسرو دعاگو

 

٢١.کریم رحمان زاده

 

٢٢.فلید رئوف گنبدی

 

٢٣.محمد صالح شیخ کانلو

 

٢۴.شاهین عباس نژاد

 

٢۵.دیار عزیزی

 

٢۶.دیاکو عزیزی

 

٢٧.نورالدین علیزاده

 

٢٨.بهزاد علیزاده

 

٢٩.کریم علیزاده کوزه رش

 

٣٠.مختار مجاهد

 

٣١.  محمد صالح اسدی 

 

٣٢.عدنان ابراهیمی

 

٣٣.گرمان کلشی پور

 

٣۴.منوچهر کلشی پور

 

٣۵.عصمت گرامی

 

٣۶.آرش مامدی

 

٣٧.مختار مجاهد

 

٣٨.سید احسان مجتوی

 

٣٩.سیده شکوفه مجتوی

 

۴٠.افسانه مسگری

 

۴١.ابراهیم محمودیان

 

۴٢.بارگان مهموم گنبدی

 

۴٣.عبدالرحمن نقشین

 

۴۴.معراج نوری

 

۴۵.منصور هدایتی

 

۴۶.قسیم یاسین

 

۴۷- وفا اکوزاده

 

۴۸- امیدنقشین

 

۴۹- جمشید بناله

 

۵۰- محمد خالد حاتمی

 

۵۱- دیار الماسی

 

۵۲- علی دینوژان

 

توضیح اینکه کاندیداهای محترم کوردی که اسامی آنها ازاین لیست افتاده باشد ضمن پوزش درصورت تمایل اطلاع دهندتا اضافه شود.

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :