اسامى کامل وکدنامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ارومیه

فرماندارحسنخانی : پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 29 برگزار مي شود ...

سرویس انتخابات چیچست نیوز:  اسامی کامل کاندیداهای شورای شهراورمیه با کدنامزدها توسط فرمانداری اورمیه آگهی شد:

 

 

 

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر ارومیه

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه

۱۳۹۶/۰۲/ شهر ارومیه می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹

برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح زیر می باشد:

 

 

– ۱ آقای زلفعلی ابراهیمی فرزند عوضعلى کد نامزد ۱۲۵

– ۲ آقای عدنان ابراهیمی فرزند على کد نامزد ۱۲۶

– ۳ آقای میثم ابراهیمی فرزند معراج کد نامزد ۱۲۷

– ۴ آقای نادعلی ابراهیمی فرزند تراب کد نامزد ۱۲۸

– ۵ آقای مرتضی ابراهیمی قره ورن مشهور به دکترابراهیمى فرزند کریم کد نامزد ۱۲۹

– ۶ خانم بهناز ابراهیمی قصور فرزند سیروس کد نامزد ۱۴۱

– ۷ آقای امیر ابراهیمی هشترودی فرزند عسکر کد نامزد ۱۴۲

– ۸ آقای قادر احمدی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۵

– ۹ آقای احمد احمدی حقیقت فرزند على اصغر کد نامزد ۱۴۶

۱۰- آقای علی اصغر احمدی نوروزآباد مشهور به عسگر فرزند مصطفى کد نامزد ۱۴۷

– ۱۱ آقای محمد آذرورجوی فرزند امران کد نامزد ۱۴۸

– ۱۲ آقای رضا ارجمند مشهور به مهندس ارجمند فرزند اباذر کد نامزد ۱۴۹

– ۱۳ آقای محمدصالح اسدی فرزند امیر کد نامزد ۱۵۱

– ۱۴ آقای سعید اسدی قراگوز فرزند جمشید کد نامزد ۱۵۲

– ۱۵ آقای علی اسکندری مشهور به سجاد فرزند کاکه برا کد نامزد ۱۵۴

– ۱۶ آقای علیرضا اسلامی تازه شهری فرزند خلیل کد نامزد ۱۵۶

– ۱۷ آقای سعید اصغرزاده فرزند رضا کد نامزد ۱۵۸

– ۱۸ آقای رسول اصغرزاده مجدآذر مشهور به حاج رسول-شمیم آبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۵۹

– ۱۹ آقای محمد اصغری فرزند حمید کد نامزد ۱۶۱

– ۲۰ آقای بهنام اصغری ریگ آبادی فرزند عیسى کد نامزد ۱۶۲

– ۲۱ آقای عباس اصلانی مغانجوقی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۴

– ۲۲ آقای داود افتخاری فرزند جبار کد نامزد ۱۶۵

– ۲۳ آقای امین آقائی فرزند سهراب کد نامزد ۱۶۷

– ۲۴ آقای محراب آقاپور فرزند جلال کد نامزد ۱۶۸

– ۲۵ آقای جعفر آقاپوربرنج آباد فرزند حمید کد نامزد ۱۶۹

– ۲۶ خانم پریسا اکبری فرزند مالک کد نامزد ۱۷۲

– ۲۷ آقای رحمت اکبری چڃکلوی منصور مشهور به رحمت اکبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۷۴

– ۲۸ آقای یعقوب اکرم قوشڃی مشهور به اکرمى فرزند حسن کد نامزد ۱۷۵

– ۲۹ آقای دیار الماسی فرزند على کد نامزد ۱۷۶

– ۳۰ آقای طوفان امینی انگنه فرزند شهریار کد نامزد ۱۷۸

– ۳۱ آقای وحید امینی فر فرزند صادق کد نامزد ۱۷۹

– ۳۲ آقای علی انصاری فرزند الیاس کد نامزد ۱۸۱

– ۳۳ آقای توحید انصاری پویا فرزند معصوم کد نامزد ۱۸۲

– ۳۴ آقای جواد انوشه فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۴

– ۳۵ آقای سیدروح اله ایرانی مشهور به یئکنلى فرزند میر حمید کد نامزد ۱۸۶

– ۳۶ آقای توحید ایرانی آرا فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۸۷

– ۳۷ آقای علی بابازاده ایگدیر فرزند زیاد على کد نامزد ۱۸۹

– ۳۸ آقای قاسم باقرزاده مشهور به حاج قاسم فرزند قهرمان کد نامزد ۱۹۲

– ۳۹ آقای یاسر باقری فرزند صحبت کد نامزد ۱۹۴

– ۴۰ آقای سعید بایبوردی فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۵

– ۴۱ آقای حسین بخشایشی چراغتپه فرزند قربانعلى کد نامزد ۱۹۶

– ۴۲ آقای اتابک بدلی قلعه فرزند حیدرعلى کد نامزد ۱۹۷

– ۴۳ آقای یوسف برکشادی فرزند فضلعلی کد نامزد ۱۹۸

– ۴۴ آقای جمشید بناله مشهور به ارشاد فرزند محمد کد نامزد ۲۱۴

– ۴۵ آقای مرتضی بهرام مشهور به پرفسور بهرام فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵

– ۴۶ آقای وحید بهرامی فرزند کریم کد نامزد ۲۱۶

– ۴۷ خانم لیلا بهرامی مکری فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۱۷

– ۴۸ آقای علی بهروش فرزند حسین کد نامزد ۲۱۸

– ۴۹ خانم ناهید بوستانی بوکت فرزند مصطفی کد نامزد ۲۴۱

– ۵۰ خانم رحیمه بیدل نیکو مشهور به نیکو فرزند احمد کد نامزد ۲۴۵

– ۵۱ آقای سالار پاسبانی فرزند بیژن کد نامزد ۲۴۶

– ۵۲ آقای امین پاشائی فرزند على کد نامزد ۲۴۷

– ۵۳ آقای جواد پاشائی باربین مشهور به دکتر پاشایى فرزند کاظم کد نامزد ۲۴۸

– ۵۴ آقای محمد پاشائی صفرقلی کندی فرزند شهریار کد نامزد ۲۴۹

– ۵۵ آقای حسین پاشائی قراگوزایل فرزند جانعلى کد نامزد ۲۵۱

– ۵۶ آقای یوسف پاشازاده مشهور به دکتر پاشازاده فرزند محمد کد نامزد ۲۵۲

– ۵۷ آقای مسعود پاکی فرزند عارف کد نامزد ۲۵۴

– ۵۸ آقای حسین پناهی مشهور به – فرزند علی کد نامزد ۲۵۶

– ۵۹ آقای کیومرث پناهی فرزند حسنقلى کد نامزد ۲۵۷

– ۶۰ آقای اکبر پورعلی مشهور به توحید فرزند ابوالفضل کد نامزد ۲۵۹

– ۶۱ آقای رحمان پورعلی فرزند بهمن کد نامزد ۲۶۱

– ۶۲ آقای اکبر پورمحمدرضا مشهور به حاج اکبر فرزند مقصود کد نامزد ۲۶۵

– ۶۳ آقای فرهاد پیری فرزند عین الله کد نامزد ۲۶۹

– ۶۴ آقای مرتضی پیری مشهور به پیری و دکتر پیری فرزند محمد علی کد نامزد ۲۷۱

– ۶۵ خانم زهره تبریزی میرقلعه فرزند رحمان کد نامزد ۲۷۲

– ۶۶ آقای شورش تدین چهارطاق فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۷۴

– ۶۷ آقای صادق توکلی مهر فرزند قاسم کد نامزد ۲۷۸

– ۶۸ آقای سجاد ثمری فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۷۹

– ۶۹ آقای وحید جبارپور فرزند بهروز کد نامزد ۲۸۱

– ۷۰ آقای اشکان جعفری فر فرزند جواد کد نامزد ۲۸۵

– ۷۱ خانم آرزو جعفری یلقون آباد فرزند فرامرز کد نامزد ۲۸۶

– ۷۲ آقای سعید جعفری ممکانی مشهور به سعید فرزند زبیر کد نامزد ۲۸۷

– ۷۳ آقای ابراهیم جلیلی مشهور به امیر فرزند احمد کد نامزد ۲۹۱

– ۷۴ آقای امیر جلیلی مشهور به دکتر جلیلى فرزند پرویز کد نامزد ۲۹۲

– ۷۵ آقای پرویز جلیلی فرزند احیا کد نامزد ۲۹۴

– ۷۶ آقای جواد جنگی فرزند مظفر کد نامزد ۲۹۵

– ۷۷ آقای داود جهان فرزند رشید کد نامزد ۲۹۶

– ۷۸ خانم شهین جهانگیری فرزند بهری کد نامزد ۲۹۸

– ۷۹ آقای مهدی جهانی فرزند خلیل کد نامزد ۴۱۲

– ۸۰ آقای منصور جهانی خانقاه فرزند خلیل کد نامزد ۴۱۴

– ۸۱ خانم ریتا جهدمیر فرزند میراحمد کد نامزد ۴۱۵

– ۸۲ آقای علی اکبر جوانمرد مشهور به دکتر جوانمرد هلال احمر فرزند محد على کد نامزد ۴۱۶

– ۸۳ آقای علی چهارگلی مشهور به یوسف فرزند محمود کد نامزد ۴۱۷

– ۸۴ آقای محمدخالد حاتمی مشهور به مهندس حاتمى-حاتمى-محمد خالدحاتمى حاتمى فرزند جعفر کد نامزد

۴۱۸

– ۸۵ آقای دوالی حاتمی لورزینی فرزند کریم کد نامزد ۴۱۹

– ۸۶ آقای مهران حاجیلو مشهور به حاج مهران فرزند جعفر صادق کد نامزد ۴۲۱

– ۸۷ آقای مجتبی حاجی وندائی فرزند قاسم کد نامزد ۴۲۴

– ۸۸ خانم نسرین حبیبی فرزند محرم کد نامزد ۴۲۶

– ۸۹ آقای علی حسن پورگمڃی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۷

– ۹۰ خانم رویا حسنی حصار فرزند سیفعلى کد نامزد ۴۲۹

– ۹۱ خانم شیوا حسین زاده فرزند پرویز کد نامزد ۴۵۱

– ۹۲ آقای عبداله حسینلو فرزند سعید کد نامزد ۴۵۲

– ۹۳ آقای حیدر علی حسینی فرزند حسین کد نامزد ۴۵۴

– ۹۴ آقای میرعبداله حسینی فرزند میر عباسقلى کد نامزد ۴۵۶

– ۹۵ آقای یعقوب حسینی گرگاپور فرزند حسین کد نامزد ۴۵۷

– ۹۶ آقای صالح حقی فرزند محمد کد نامزد ۴۵۸

– ۹۷ خانم فریبا حقیقی فرزند موسی کد نامزد ۴۵۹

– ۹۸ آقای میرخداویردی حمزه لو فرزند میرعلى کد نامزد ۴۶۱

– ۹۹ خانم سولماز حنیفی خاصلوئی فرزند حمید کد نامزد ۴۶۲

– ۱۰۰ خانم نسرین حیدرزاده نجف آباد فرزند سیف الدین کد نامزد ۴۶۴

– ۱۰۱ آقای حسن حیدری فرزند خلیل کد نامزد ۴۶۵

– ۱۰۲ آقای افشین حیدری اوصالو فرزند صفدرعلی کد نامزد ۴۶۷

– ۱۰۳ آقای ارشد خالدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۶۸

– ۱۰۴ خانم فرنگیز خداوندگار فرزند آستان کد نامزد ۴۶۹

– ۱۰۵ آقای وحید خداویردی پورثانی فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۷۱

– ۱۰۶ آقای روح الله خراسانی کیا فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۷۲

– ۱۰۷ آقای سجاد خضرلو مشهور به مهندس خضرلو فرزند محمدعلى کد نامزد ۴۷۴

– ۱۰۸ آقای مجید خضرلو فرزند علی رضا کد نامزد ۴۷۵

– ۱۰۹ آقای محمد خضری فرزند عبداله کد نامزد ۴۷۶

– ۱۱۰ آقای لقمان خلیفه زاده فرزند مصطفى کد نامزد ۴۷۸

– ۱۱۱ آقای محمد خلیل پور فرزند احمد کد نامزد ۴۷۹

– ۱۱۲ آقای اسماعیل خلیلی فرزند فخرالدین کد نامزد ۴۸۲

– ۱۱۳ آقای پیمان خلیلی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۴۸۴

– ۱۱۴ آقای میرمحمد خوانساری فرزند میرهاشم کد نامزد ۴۸۵

– ۱۱۵ آقای رسول خوش بختی سرای مشهور به رستگاری فرزند اکبر کد نامزد ۴۸۶

– ۱۱۶ خانم نسرین خیبرزاده تیزخراب فرزند بهرام کد نامزد ۴۹۱

– ۱۱۷ آقای محمد خیری فرزند نوحعلی کد نامزد ۴۹۲

– ۱۱۸ خانم فریبا داداشی گوگجه یاران فرزند رحمت اله کد نامزد ۴۹۴

– ۱۱۹ خانم سهیلا داودی فرزند رحمان کد نامزد ۴۹۵

– ۱۲۰ آقای تورج درویشی فرزند عبدالخالق کد نامزد ۴۹۸

– ۱۲۱ آقای پرویز دشتی قره تپه فرزند محمود کد نامزد ۵۱۲

– ۱۲۲ آقای خسرو دعاگورزگه فرزند محمد کد نامزد ۵۱۴

– ۱۲۳ آقای علی دلائی میلان مشهور به دکتر على میلان فرزند عادل کد نامزد ۵۱۵

– ۱۲۴ خانم پریسا دلیرخالط آباد فرزند عباس کد نامزد ۵۱۷

– ۱۲۵ آقای احسان دهقانی فرزند ناصر کد نامزد ۵۱۸

– ۱۲۶ خانم رویا دیباوند فرزند رحیم کد نامزد ۵۱۹

– ۱۲۷ آقای شهرام دیرین کولکن فرزند میرزا محمد کد نامزد ۵۲۱

– ۱۲۸ آقای بهرنگ دیلمقانی فرزند یداله کد نامزد ۵۲۴

– ۱۲۹ آقای سیدهادی ذاکر فرزند میر حمد اله کد نامزد ۵۲۵

– ۱۳۰ آقای امید ذوالفقاری جاریحانی فرزند مجید کد نامزد ۵۲۶

– ۱۳۱ آقای سیدکریم رحمن زاده مشهور به سید فرزند سیدمحى الدین کد نامزد ۵۲۸

– ۱۳۲ خانم صفیه رحیمی کهریز مشهور به المیسا فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۵۲۹

– ۱۳۳ خانم پریوش رزاقی رضائیه فرزند صالح کد نامزد ۵۴۱

– ۱۳۴ آقای یمین رضائی ریشکانی فرزند قربانعلى کد نامزد ۵۴۲

– ۱۳۵ آقای سیدعلی رضوی مشهور به سید رضوی فرزند میر یحیی کد نامزد ۵۴۵

– ۱۳۶ خانم سوسن رضوی راد فرزند حسین کد نامزد ۵۴۶

– ۱۳۷ آقای حمید رعناقد فرزند لطیف کد نامزد ۵۴۷

– ۱۳۸ آقای اکبر رمزی بوراچالو فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۴۸

– ۱۳۹ آقای سیامک رنجبری زاد فرزند خسرو کد نامزد ۵۴۹

– ۱۴۰ آقای محمد رهبرفامیان فرزند غلامحسن کد نامزد ۵۶۱

– ۱۴۱ آقای منصور زندی کیا فرزند وهاب کد نامزد ۵۶۴

– ۱۴۲ آقای هادی زهتاب امین فرزند على کد نامزد ۵۶۵

– ۱۴۳ خانم سمیه زینالی بالستانی فرزند بهروز کد نامزد ۵۶۷

– ۱۴۴ آقای بابک ژیان فرزند صالح کد نامزد ۵۶۸

– ۱۴۵ آقای علی سبکتکین فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۶۹

– ۱۴۶ آقای محمد ستارپوردیزجی فرزند على اصغر کد نامزد ۵۷۱

– ۱۴۷ آقای آرش سرباز فرزند ولی کد نامزد ۵۷۲

– ۱۴۸ خانم الهه سرشار فرزند قاسم کد نامزد ۵۷۴

– ۱۴۹ آقای ناصر سعیدزاده فرزند حمید کد نامزد ۵۷۵

– ۱۵۰ آقای سعید سلماسی فرزند احمد کد نامزد ۵۷۶

– ۱۵۱ آقای علی سلیمانی قزلجه فرزند سلطانعلی کد نامزد ۵۷۸

– ۱۵۲ آقای سیدعلی سیدپوراقدم فرزند میرالتفات کد نامزد ۵۷۹

– ۱۵۳ خانم نیر سیدزاده خانشان فرزند میرحسین کد نامزد ۵۸۱

– ۱۵۴ خانم فریبا سیفی پورآقاجری فرزند محمد کد نامزد ۵۸۲

– ۱۵۵ آقای رضا سیفی قرابقلو فرزند على کد نامزد ۵۸۴

– ۱۵۶ آقای منوچهر شاهی ارنساء مشهور به شاهى قره باغى فرزند سیفعلی کد نامزد ۵۸۵

– ۱۵۷ آقای حسن شکرالهی فرزند اسماعیل کد نامزد ۵۸۷

– ۱۵۸ خانم سیمین شمسی افشار فرزند یعقوبعلى کد نامزد ۵۸۹

– ۱۵۹ آقای رحمان شهریاری فرزند تیمور کد نامزد ۵۹۱

– ۱۶۰ آقای محمدحسین شیخ بکلو فرزند اسکندر کد نامزد ۵۹۲

– ۱۶۱ آقای صابر شیخ بگلو فرزند آلهویردی کد نامزد ۵۹۴

– ۱۶۲ خانم توران شیخلو فرزند یعقوبعلى کد نامزد ۵۹۶

– ۱۶۳ آقای علی شیخ محمدی دیزجی فرزند محمدحسن کد نامزد ۵۹۸

– ۱۶۴ آقای علی شیخی فرزند رضا کد نامزد ۶۱۲

– ۱۶۵ آقای کریم صادقی مشهور به حاج صادقی- خانشان-کوراوغلى فرزند سیف الدین کد نامزد ۶۱۴

– ۱۶۶ آقای رامین صادقی اصل فرزند محمد رضا کد نامزد ۶۱۵

– ۱۶۷ خانم سمیه صادقی اوانسر فرزند خلیل کد نامزد ۶۱۶

– ۱۶۸ آقای سیدسجاد صالحی فرزند سیدهادی کد نامزد ۶۱۷

– ۱۶۹ آقای مهدی صالحی خسروشاهی فرزند حسین کد نامزد ۶۱۸

– ۱۷۰ آقای مرتضی صدف پور فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۱۹

– ۱۷۱ خانم معصومه صدیقی فرزند هاشم کد نامزد ۶۲۴

– ۱۷۲ آقای احسان صوفی زاده بالانجی فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۲۵

– ۱۷۳ آقای قاسم ضرغامی سلطان احمدی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۷

– ۱۷۴ آقای صمد طسوجی فرزند على اکبر کد نامزد ۶۲۹

– ۱۷۵ آقای داریوش طلعتی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۴۱

– ۱۷۶ آقای حمید ظفرشمس پور فرزند عباد کد نامزد ۶۴۲

– ۱۷۷ خانم لیلی عاطفی ساعتلو فرزند قدرت کد نامزد ۶۴۵

– ۱۷۸ آقای صمد عالی فرزند بشیر کد نامزد ۶۴۶

– ۱۷۹ خانم مهسا عباسی ریکانی فرزند چشمعلى کد نامزد ۶۴۷

– ۱۸۰ آقای شاهین عباسی نژاد فرزند یزدان شیر کد نامزد ۶۴۸

– ۱۸۱ آقای رضا عبدالعلی زاده فرزند مجید کد نامزد ۶۴۹

– ۱۸۲ آقای مسعود عبدالهی فرزند بهمن کد نامزد ۶۵۱

– ۱۸۳ آقای بهروز عبدالی بڃه جک فرزند ارشد کد نامزد ۶۵۲

– ۱۸۴ خانم زرین عربلوی مقدم فرزند حمید کد نامزد ۶۵۴

– ۱۸۵ آقای دیار عزیزی فرزند امیر کد نامزد ۶۵۶

– ۱۸۶ آقای دیاکو عزیزی مشهور به دکتر دیاکو فرزند امیر کد نامزد ۶۵۷

– ۱۸۷ آقای محمدرضا عسکری مشهور به مهندس عسگری فرزند جبار على کد نامزد ۶۵۹

– ۱۸۸ آقای علی اصغر علی اکبری هلق مشهور به مهندس علی اکبری-مهندس اکبری-اکبری فرزند حسن کد

نامزد ۶۷۲

– ۱۸۹ آقای بهزاد علیزاده مشهور به – فرزند احمد کد نامزد ۶۷۴

– ۱۹۰ آقای رحمن علی زاده فرزند بهمن کد نامزد ۶۷۵

– ۱۹۱ آقای محمدرضا علیزاده امامزاده مشهور به نعمت-دکترعلیزاده-دکترامامزاده-دکترعلیزاده امامزا فرزند

هوشنگ کد نامزد ۶۷۸

– ۱۹۲ آقای نورالدین علی زاده دله زی فرزند رفعت کد نامزد ۶۷۹

– ۱۹۳ آقای کریم علیزاده کوزه رش فرزند چرگز کد نامزد ۶۸۱

– ۱۹۴ آقای یوسف عیسی پور مشهور به مهرآرا فرزند اسفندیار کد نامزد ۶۸۵

– ۱۹۵ آقای حبیب اله غالب زنجیره مسکن فرزند ذبیح اله کد نامزد ۶۸۶

– ۱۹۶ آقای نادر غلام زاده قره قشلاقی مشهور به غلامى-قره باغى-حاج نادر فرزند علی اصغر کد نامزد ۶۸۷

– ۱۹۷ آقای میرنجف غیبی فرزند محسن کد نامزد ۶۹۲

– ۱۹۸ آقای علی غیور فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۹۴

– ۱۹۹ آقای جواد فائزی فرد فرزند رستم کد نامزد ۶۹۵

– ۲۰۰ آقای عادل فتاحی مشهور به مهندس عادل فرزند فتاح کد نامزد ۶۹۷

– ۲۰۱ آقای امیر فتحی فرزند عین اله کد نامزد ۶۹۸

– ۲۰۲ آقای شاهین فرامرزی ساعتلو فرزند علی کد نامزد ۷۱۲

– ۲۰۳ آقای جواد فرجی قطلو فرزند سلمان کد نامزد ۷۱۴

– ۲۰۴ آقای کریم فرقدان سلطان احمدی مشهور به احمدی فرزند رحیم کد نامزد ۷۱۵

– ۲۰۵ آقای محمد فرهادی فرزند بایرامعلی کد نامزد ۷۱۶

– ۲۰۶ آقای تقی فرهودی فرزند جلیل کد نامزد ۷۱۷

– ۲۰۷ آقای مرتضی فکری علمدار فرزند غلامعلى کد نامزد ۷۱۸

– ۲۰۸ خانم پریسا فکوری نیا فرزند جلال کد نامزد ۷۱۹

– ۲۰۹ آقای رضا فوزی فرزند محمد کد نامزد ۷۲۱

– ۲۱۰ آقای حمید فولادی فرزند حمزه کد نامزد ۷۲۴

– ۲۱۱ خانم فریده قاسمی فرزند عیسی کد نامزد ۷۲۵

– ۲۱۲ آقای مهدی قاصد فرزند صالح کد نامزد ۷۲۶

– ۲۱۳ آقای بهنام قامت مشهور به ارومو بالاسى فرزند مهدی کد نامزد ۷۲۷

– ۲۱۴ آقای مسعود قدرتی مشهور به قدرتی قولنجی فرزند علی کد نامزد ۷۲۸

– ۲۱۵ آقای مهدی قره قاشلو مشهور به حاج مهدی فرزند یوسف کد نامزد ۷۲۹

– ۲۱۶ آقای سیدحسین قریشی فرزند میر یعقوب کد نامزد ۷۴۱

– ۲۱۷ آقای هادی قلی زاده قرالر فرزند کرمعلی کد نامزد ۷۴۲

– ۲۱۸ آقای مهدی قنبرلو فرزند یونس کد نامزد ۷۴۵

– ۲۱۹ آقای رضا کاشف تمر فرزند یوسف کد نامزد ۷۴۶

– ۲۲۰ آقای سلیمان کاظم زاده کهریز فرزند حسین کد نامزد ۷۴۷

– ۲۲۱ آقای حمید کاظمی کیا مشهور به کاظمى فرزند محمد حسین کد نامزد ۷۴۸

– ۲۲۲ آقای جعفرصادق کربلائی صادقی مشهور به کربلایی فرزند حسین کد نامزد ۷۴۹

– ۲۲۳ آقای بابک کشی پور فرزند کریم کد نامزد ۷۵۱

– ۲۲۴ آقای گرمان کلشی پور فرزند نحو کد نامزد ۷۵۲

– ۲۲۵ آقای شاهین کهنموئیان آذری فرزند اصغر کد نامزد ۷۵۶

– ۲۲۶ آقای خلیل کیامهر فرزند چاپار کد نامزد ۷۵۷

– ۲۲۷ آقای عصمت گرامی فرزند عبدالباقی کد نامزد ۷۵۸

– ۲۲۸ آقای پرویز گلابی رضائی مشهور به مهندس گلابى فرزند یوسف کد نامزد ۷۵۹

– ۲۲۹ آقای آرش مامدی حاجی جفان فرزند بشیر کد نامزد ۷۶۱

– ۲۳۰ خانم لطیفه مبین جاریحانی فرزند یوسف کد نامزد ۷۶۲

– ۲۳۱ آقای رسول مجتبوی مشهور به مقصود فرزند صمد کد نامزد ۷۶۵

– ۲۳۲ خانم سیده شکوفه مجتوی فرزند سیدراشد کد نامزد ۷۶۸

– ۲۳۳ آقای امیرعلی مجردساعتلو فرزند دوستعلى کد نامزد ۷۶۹

– ۲۳۴ آقای جابر محسنی فرزند یوسف کد نامزد ۷۸۱

– ۲۳۵ خانم زهرا محمدپور فرزند چشمعلى کد نامزد ۷۸۲

– ۲۳۶ آقای جعفر محمدزاده اصل فرزند فضلعلى کد نامزد ۷۸۴

– ۲۳۷ آقای میرعلی محمدی مشهور به دکتر محمدی فرزند سید ماشاالله کد نامزد ۷۸۵

– ۲۳۸ آقای یوسف محمدی ورزقانی فرزند براتعلى کد نامزد ۷۸۶

– ۲۳۹ آقای امیر محمودی مشهور به – فرزند شرزاد کد نامزد ۷۸۷

– ۲۴۰ آقای ابراهیم محمودیان فرزند اسحق کد نامزد ۷۸۹

– ۲۴۱ آقای فرشاد محمودی قونی فرزند عادل کد نامزد ۷۹۱

– ۲۴۲ آقای حسن مختاری پر فرزند بایرامعلى کد نامزد ۷۹۴

– ۲۴۳ خانم حاجیه مدرس فرزند ابراهیم کد نامزد ۷۹۵

– ۲۴۴ آقای علی مرادپورحاجی فیروز فرزند محمد على کد نامزد ۷۹۶

– ۲۴۵ آقای بهرام مرادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۷۹۷

– ۲۴۶ آقای ابوالحسن مرسلی مشهور به حسن مرسلى فرزند امیدعلی کد نامزد ۸۱۲

– ۲۴۷ آقای جعفر مشرقی فرزند هدایت کد نامزد ۸۱۵

– ۲۴۸ آقای رضا مصطفی نژاد فرزند توحید کد نامزد ۸۱۷

– ۲۴۹ آقای فرزین مطلب پورسلیم فرزند محمد کد نامزد ۸۱۸

– ۲۵۰ آقای محمدکاظم مطلم خطایلو مشهور به مطلب-بخشدار-مطلبى-خطایلو فرزند محمدعلى کد نامزد ۸۱۹

– ۲۵۱ آقای موسی معصوم زاده مشهور به حاج موسى فرزند معصومعلی کد نامزد ۸۲۱

– ۲۵۲ آقای امیر مقدمی کیا فرزند علیرضا کد نامزد ۸۲۵

– ۲۵۳ خانم ماهره مکاری ایگدیر فرزند یدالله کد نامزد ۸۲۶

– ۲۵۴ آقای محمد ملازاده مشهور به ملازاده چهرگانى فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۲۷

– ۲۵۵ آقای رضا ملامحمدآغبلاغی فرزند مصطفی کد نامزد ۸۲۸

– ۲۵۶ آقای مرتضی منافی فرزند اردو کد نامزد ۸۲۹

– ۲۵۷ آقای امید منتظرمشمول مشهور به منتظری فرزند غلامرضا کد نامزد ۸۴۱

– ۲۵۸ آقای مهرداد مهدی پور فرزند اسمعیل کد نامزد ۸۴۲

– ۲۵۹ آقای سروش مهرآسا فرزند کریم کد نامزد ۸۴۵

– ۲۶۰ آقای محمد مهرانفر فرزند حسین کد نامزد ۸۴۶

– ۲۶۱ آقای سیاوش مهردار فرزند حسین کد نامزد ۸۴۸

– ۲۶۲ آقای ابوالقاسم مهمان نواز مشهور به سعید فرزند هاشم کد نامزد ۸۵۱

– ۲۶۳ آقای بازرگان مهموم گنبدی مشهور به بازرگان – مهندس گنبدی فرزند خالد کد نامزد ۸۵۲

– ۲۶۴ آقای حسین موحدی فرزند اسلام کد نامزد ۸۵۴

– ۲۶۵ آقای سیدواحد موسوی فرزند سید محمد کد نامزد ۸۵۶

– ۲۶۶ آقای عبدالقادر میرزائی دربند فرزند عبدالخالط کد نامزد ۸۵۷

– ۲۶۷ آقای غلامرضا میرزائی گمڃی فرزند عباسعلی کد نامزد ۸۵۸

– ۲۶۸ آقای امیر میرزازاده دوستان فرزند فاضل کد نامزد ۸۵۹

– ۲۶۹ آقای سیدابراهیم میرقاسم زاده فرزند على کد نامزد ۸۶۱

– ۲۷۰ آقای حبیب نجف پیر مشهور به نجف پور- نجفی- نعمتی فرزند کوچک کد نامزد ۸۶۲

– ۲۷۱ خانم سمیه نجفی فرزند اسفندیار کد نامزد ۸۶۴

– ۲۷۲ آقای وحید نجفی فرزند امامعلی کد نامزد ۸۶۵

– ۲۷۳ آقای علی نسودی رضائی فرزند یوسف کد نامزد ۸۶۷

– ۲۷۴ آقای حجت نصیری باری فرزند عبدالله کد نامزد ۸۶۹

– ۲۷۵ آقای رضا نظری مشهور به علیرضا فرزند على کد نامزد ۸۷۱

– ۲۷۶ آقای عبدالرحمن نقشین مشهور به نقشینى فرزند کرم کد نامزد ۸۷۲

– ۲۷۷ آقای امید نقشین پورصورمان آبادی مشهور به مهندس فرزند عزت اله کد نامزد ۸۷۴

– ۲۷۸ آقای داود نقی پورعلمداری فرزند حسن کد نامزد ۸۷۵

– ۲۷۹ آقای محمد نقی زاده آیدنلو مشهور به دکتر یا استاد آیدین لو فرزند محمدرضا کد نامزد ۸۷۶

– ۲۸۰ خانم گلشن نوروزی تپه مشهور به گلشن نوروزی تپه فرزند عظیم کد نامزد ۸۷۸

– ۲۸۱ خانم سیما نوری فرزند یوسف کد نامزد ۸۹۱

– ۲۸۲ آقای علی نوری فرزند برات کد نامزد ۸۹۲

– ۲۸۳ آقای معراج نوری فرزند حسین کد نامزد ۸۹۴

– ۲۸۴ آقای ناصر نوری فرزند احمد کد نامزد ۸۹۵

– ۲۸۵ آقای پیام نوزاد مشهور به دکتر نوزاد فرزند پرویز کد نامزد ۸۹۶

– ۲۸۶ آقای توحید نوزادخلیل فرزند عسکر کد نامزد ۸۹۷

– ۲۸۷ آقای مهرداد نیکنام صوفیانی فرزند ایرج کد نامزد ۸۹۸

– ۲۸۸ آقای سیدمنصور هدایتی فرزند سید خلیل کد نامزد ۹۱۲

– ۲۸۹ آقای نوید هم زبان فرزند محمد کد نامزد ۹۱۴

– ۲۹۰ آقای محمدرضا واحدی خاتونی فرزند احمد کد نامزد ۹۱۵

– ۲۹۱ آقای نادر وارثی خانقاه فرزند محسن کد نامزد ۹۱۶

– ۲۹۲ آقای اصغر والی زاده انامق فرزند یوسف کد نامزد ۹۱۷

– ۲۹۳ خانم خدیجه وجدی ممه دل فرزند جواد کد نامزد ۹۱۸

– ۲۹۴ آقای توماج وحیدافشار فرزند ایرج کد نامزد ۹۱۹

– ۲۹۵ آقای حامد وطن دوست فرزند داود کد نامزد ۹۲۱

– ۲۹۶ خانم مریم وفادار فرزند اسلام کد نامزد ۹۲۴

– ۲۹۷ آقای علی وقاری عتیق مشهور به حاج حسن فرزند غلامرضا کد نامزد ۹۲۵

– ۲۹۸ آقای وحید وهابی خلوت مشهور به زمان فرزند اکبر کد نامزد ۹۲۶

– ۲۹۹ آقای قسیم یاسین فرزند حاجی کد نامزد ۹۲۷

– ۳۰۰ خانم مینا یکتا فرزند حسین کد نامزد ۹۲۸

– ۳۰۱ آقای سیدمجتبی یوزباشی مشهور به سید فرزند میریعقوب کد نامزد ۹۲۹

– ۳۰۲ آقای لطفعلی یوسفی فرزند جعفر صادق کد نامزد ۹۴۲  

 

توجه :

-۱ نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۱ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط

اسامی تعداد حداکثر ۱۱ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .

-۲ هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری ارومیه در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور

از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

-۳ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا

شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

عباس حسن خانی فرماندار شهرستان ارومیه

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :