پشت پرده جریان انحرافی وجعل گفتمان سوم !

اصولگراها شبیه ترین خوارج ...احمدی نژاد سرطان اصولگرایان ...آیا مسئولین امنیتی دربرخورد با براندازان دوگانه رفتارمی کنند؟!...

سرویس سیاسی چیچست نیوز: احمدی نژاد سرطان اصولگرایان …!
درخرداد ۱۳۹۲ با رقم خوردن تاریخ انقضای اصولگرایان ، آنها همچنان با دفاع از وجود نحس محمود احمدی نژاد سعی داشتندشاکله ازهم پاشیده خود را بازسازی کنند. غافل ازاینکه ماری که درآستین پرورانده بودند واورا سنگری دربرابر جریان سبز می انگاشتند سرانجام مانند دُملی چرکین درانتخابات ۹۶ ماهیت اصلی خودرا نشان داد.

جریان سوم دوجنسیتی میشود
ازسوئی ازآنجا که گفتمان سوم مشهور به جریان عظیم هویت طلبان تورک مشهور است ،جریان انحرافی با سرقت ومصادره عنوان گفتمان سوم مذبوحانه سعی دارد نام منحط جریان انحرافی خودرا پشت عناوین پاک ومنزه مخفی کندکه ذهی خیال باطل هرگاه شغالها بتوانند با تغییرجنسیت خودرا به ماهیت ذاتی گرگ درآورند این خیال مفتضحانه نیز تحقق یافتنی است.
سئوال اساسی اینجاست که چرا مسئولین امنیتی دربرابر تهدیدات غیرقابل اغماض وعلنی براندازی نظام ازسوی جریان انحرافی سکوت اختیارنموده اندویا حداقل عملا اینگونه می نماید
آیا مسئولین امنیتی دربرخورد با براندازان دوگانه رفتارمی کنند

درحین برگزاری انتخابات درستادهای حامیان جریان انحرافی دراغلب استانها ازجمله مرکز آذربایجان غربی علنا سخن از براندازی نظام وانقلاب دیگر راندند اما هیچ اتفاقی نیافتاد
براستی با توجه به ریزش دیوارهای اعتمادعمومی ازطریق اینگونه اعمال براندازانه ، کدامین قدرت سایه ازاین جریان حمایت می کند
به بخشی از تحلیل انحرافی نویسنده مقاله در کانال مجعول خط انقلاب ! توجه کنید :
همزادپنداری محمود بگم درکسوت مختارسقفی …پیداکنید پرتغال فروش را …
احمدی نژادشهیدنشودقیام خواهدکرد….
…در تاریخ،لجاجت های متعددی از ابراهیم نسبت به اوامر مختار ثبت شده،لجاجت هایی که شاید ریشه در تردیدهای حل نشده او نسبت به قیام مختار داشته و شاید هم خود را محق به زعامت و حکومت می دانست تا مختار.
…آنگاه که در زیر فشار سنگین جنگ به کوفه پناهنده شد و ابراهیم را به کمک طلبید تاریخ میگوید ابراهیم هنوز حریف برتربینی خود نشده و در حالی که یاران کثیری در شمال عراق گرد او بودند شروع به انتقاد و شماتت روشهای جنگی مختار کرده و بر شاخ نشست و بن برید…
صد البته اختلاف افکنی جناح تزویر هم بی تاثیر نبود. ….
اصولگراها شبیه ترین خوارج
در پس انقلاب سوم تیر،اصولگراها شبیه ترین گروه به خوارج هستند که در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری با زمینه چینی حذف احمدی نژاد و تکفیر او،فرش قرمز زیر پای روحانی پهن کرده و ریاست جمهوری دوازدهم و شورای اسلامی پنجم را نیز به او هدیه دادند.
اصولگراها بسان گروه ابراهیم مالک اشتر در چاه جهل خود غوطه وراند و بجای عبرت گرفتن همچنان عملکرد خود را توجیه میکنند!حال اصولگراها مجبورند با اندک نیروهای ارزشی که در چنته خود دارند با بست اتحاد با جناح تزویر به جنگ کفر جهانی بروند و مع الوصف نتیجه این جنگ هم از پیش مشخص بود اگر مختار زمانه ما نیز شهید شده و ولی فقیه نیز بسان امام زمان دوران مختار، فرسنگ ها از مملکت اسلامی فاصله داشت…
اکنون مختار انقلاب در زندان رسانه ای اتحاد تزویر و جهل است ما حامیان گفتمان سوم تیر هیچگاه همپای اصولگراها او را تکفیر نمیکنیم. … او اگر شهید نشود بی تردید دوباره قیام خواهد کرد…
😳کانال خط انقلاب یا خط ضدانقلاب مسئله این است
👇👇👇
ایوب مکرمی خط انقلاب : https://telegram.me/KHATENGLAB

نتیجه: 
چیچست نیوز: وهمچنان تهدیدهای آشکارجریان انحرافی درآزادراه یکطرفه اقدام علیه امنیت ملی باسرعت درپیش است وسکوت مسئولین امنیتی درهاله ای ازابهامات بیشمار!

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :