اندرباب بنیاد حیرانشناسی (ایرانشناسی اسبق) وافاضات شیخ الشیوخ

پسوند نامانوس قره با غ درمعنی فاذری (باغ سیاه ) : دراصل قورو باغ بوده که بعدن کارشناسان متخصص کاشف بعمل آورده اند ریشه کلمه در قورا باغ بوده که...

سرویس طنز چیچست نیوز ، با پوزس از خوانندگان  بابت خرابی حرف س سه نقطه کیبورد!درجامع الحکایات خواجه بصیرالدین  ملقب به بال آریسی آمده است :

 

 

روزی بیکاران  بر سیخ السیوخ  واردشده نالیدند یا سیخ  مارا کاری دستمان ده ، وسیخ قوربانعلی  تا این بسنید این بیکاران بازنسسته را دربنیاد ایران سناسی  همی مسغول نمود .

 

 

 

بیکاران ازفرط بیکاریهای گذسته  چندسال آزگار سبانه روز کارکردند وحقوق گرفتند وحقوق که می گرفتند کارمی کردند تا اینکه سیخ السیوخ ازانان خروجی خواست همی، وبیکاران یکهو  راست نسسته ازچپ برخاستند واینگونه خروجی دادند:   

 

کارشناس ایرانشناسی  سروع کرد به خواندن دیکلمه سعرتورکی حبسنه بیرقوسوموس..

 هبسنه آی حبسنه

 هبسنه بیر قوسوموس

ساه اؤغلو گؤرموسوموس

ساه اؤغلون­دان بئزارام

کاتان کوینک یازارام. …

که ناگهان سیخ فریادبرآورد اوغول اوخوما بوشعرین اخری پیسه چکر!… وبیکاران  خودرا جمع ومنها کردندوافزودند :

 

یا سیخ  ما ورئیسِ دانسگاهتان  حضرت میرزا  رَحِیم حوب نقه (فامیل نزدیک والی)  درباره نام اورمو ببخسید ارومیه  به این نتایج قارسناسی رسیدیم که : اورمو را ارومیه بخوانیم ودرفینگلیس نویس آن : بجای کلمه نامانوس Urmia  زین پس Urumia بخوانانیمش !

 

سیخ السیوخ چشم غرّه برفت وافاضه فرمودالحق که بیکارید  اینهمه ایجاد استغال نمودیم هامیسینا بیرقیرانا ائله بو؟  

 

مریدان سربزیرافکنده  بالا آوردند وگفتندیا سیخ، این کارکه ما سالها برآن عرق جبین ریخته ایم کارستان است. یعنی ما فکریدیم که تا رفتن شما ملت وعلی الخصوص این اصحاب رسانه چگونه فکرسان از نتایج بازسماری آراء سورای سهر اورمو ببخشید ارومیه وکارنامه کوردیسازی تان  منحرف سازیم  وجماعت رامدتی مسغول کنیم یعنی خوداستغالی ایجادنموده باشیم!

 

سیخ قوربانعلی بادی بغبغب گرفت وگفت ایول بشما ،حال اگر چنین است عنوان پسوند روستایی مارا هم تغییردهید چگونه بخوانیمش تامت ؟

بیکاران بنیاد حیرانشناسی افاضه فرمودند  :

   پسوند نامانوس قره با غ  درمعنی فاذری (باغ سیاه ) : دراصل قورو باغ  بوده که بعدن کارشناسان متخصص  کاشف بعمل آورده اند  ریشه کلمه در قورا باغ  بوده  که : معادل فاذری آن میشود  غوره باغ  و به  انگلیسی  هم   : goorehbagh   خوانده میشودو زین پس شما را قوربانعلی  غوره باغ  همی بخشنامه کنیم وجارزنیم تا مقبول بیافتد تامت !

 

سیخ غررررید وگفت پس سعادت من این وسط چه شد؟ که مریدان بیکار افاضه فرمودند، کلمه سعادت با غورۀ باغتان ملس شدوترشیدتامت!

وقوربانعلی چنان حیران ماندکه بنیاد ایرانشناسی را خطاب نمود اکنون که  همگان را چنین حیران میکنید تضمینی نباشد که زین پس نام نامانوس ایرانشناسی بنیادتان را ، بنیاد حیران شناسی  جارزنند. الله اعلم.

 

سنۀ ۱۴۳۸ -۵ رمضان – دفتر طنز خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :