اندراحوال وزارتخانه بهداشت بی درمان!

آن وزیر نه چپ نه راست کمی تاقسمتی مایل به راست، دارنده معاونین عاریه از دولت دهم بی کم وکاست ...

سرویس طنز چیچست نیوز، درجامع المقامات خواجه بصیرالدین تورک ملقب به بال آریسی اندراحوال وزارتخانه بیمار بهداشت بی درمانِ  میرزا حسن روحانی اینگونه آمده است : 

 

 

آن وزیر نه چپ نه راست  کمی تاقسمتی مایل  به راست،  دارنده  معاونین عاریه از دولت دهم بی کم وکاست ،  آن مرد مشهوربه شعار بی شعور عذرخواهنده ازفرماندار بدرۀ ایلام  به دستور میرزا  حسن روحانی  به زور،آن دارنده حامی سرسخت از جبهه پایداری ،آن وزیر همیشه  مغضوب پزشکیان ،آن  کاندیدای رسانه های اصولگرا، حکیم باشی  شیخ  حسن هاشمی قاضی زاده ، مرد احتمالی  از قطاردولت دوازده پیاده  ، که این برگه ازدفتر طنز بال آریسی را کرده  سیاهه !

 

 شایع است ازروزی که پست وزارت گرفت براصل امانت داری کلیه دانشجویان ستاره دار دولت دهم را با ستاره ابقاکردتامت بطوریکه  دردوران حکومت وی احدی از جناح اعتدال به بالا جرات نفس کشیدن سیاسی دردانشگاه های علوم پزشکی را نداشت .

 

 

 نقل است  ازوی سئوالیدند یا شیخ حسن   ، برما روشن کنید سیاست چگونه  کنیم که سیاسی جلوه ندهیم  چونان شما که درعین حال که نان دولت اعتدال خوریدلیکن   اصولی ها بیشتردوستت میدارند ،شیخ  چشم غره برفت  وافاضه فرمود سیاست اینست که توسیاست کنی ولی بگوئی من سیاسی نیستم  احمقان باورکنندوعاقلان مبهوت  ،وافزود چونان سیاست بخرج داده ام که  دردانشنامه ویکی پدیا هم مرا فاقد سیاست دانسته است تامت !

 

مریدان اصولگرا  ازسر عناد برآمدند که ای شیخ  تا قبل از انتخابات سنۀ  ۹۶  شما بما خیلی حال میدادید اکنون نعع !این ابهام چگونه باشد! شیخ چشمکی رفت وزیرلب غرید بطوریکه  مریدان شنیدند وبس که گفت  بوی تغییر ۵۰ درصدی کابینه دوازدهم  به مشام تیزما اصابت کرده است ودیگرهیچ نگفت!

 

 دراین حین دانشجوی ستاره داری  برشیخ بناگهان ورود کرد وسئوالید یا شیخ حسن  موضوع ابقا سیاست ستاره دارکردن دانشجویان  چگونه امری باشد؟ گفت امری شخصی وبغض ترکاندو نالید ازکودکی درهفت آسمان یک ستاره نداشتم وبزرگ که شدم وزیرم کردند واینگونه بودکه دستور دادم سیاست   ستاره دارکردن به ارث رسیده از دولت دوست وبرادر محمود عینا ابقا همی شود  تامت .   

 

گویند جمعی از اصحاب رسانه  دور  وی چرخ همی  زدندو نالیدندیا شیخ  مارا دو ابهام  پیچیده عارض است درمانمان کن وحکیم شیخ حسن بادی بغبغب گرفت وگفت بنالید ببینم چه مرضی دارید؟! واصحاب نگون بخت سئوالیدند یا شیخ  مراد از شعورفرماندار  حاصلی چه بود؟  حسن ، چشم غره برفت ولب گزید وافاضه فرمود منکه ازفرماندار عذرخواهیدم  ، هر چرتی را که به شما می‌دهند نباید بسئوالید !

 

 از دگر اصحاب رسانه سئوالید یا شیخ  سوتی  رونمائی از لباس مشکی پرستاری  چگونه باشد؟ شیخ حسن هاشمی قاضی زاده با نیشخند همی فرمود  ما اراده نمودیم وخودمختاری را دردانشگاه ها ی علوم پزشکی رایج فرمودیم بطوریکه  نصف  روئسا راست باشند ونصف  دیگر محمودی ، که با معدل گیری به اعتدال رسیدیم ! ودرعالم اعتدال هرچیزی ممکن است واین تست نیم نمائی بود قبل از رونمائی که ازسوتی های برخی روئسای خودمختارمان نشئت میگیردکه  سپردیم   میرزابیگی  معاون پرستاریمان درز گرفت تامت.

 

بقلم بال آریسی / 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :