اندراحوال طبیب هوشنگ عطاپور

آن طبیب موبور، دارنده گرین کارت ازاصولگراین میهن تور ! .. آن مدیر، زاده از قره داغ دارندۀ برنامه تاپ سکرت بعداز قربانعلی سعادت قره باغ، دوقتور هوشنگ عطاپورقره داغ...

سرویس طنز چیچست نیوز، در تذکره  المقاماتِ خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی آمده است:

 

 

آن طبیب موبور،  دارنده  گرین کارت ازاصولگراین میهن تور ! آن مردپیچ درپیچ  فیلترینگ  جواز سمن هویت طلبان تورک  باگیرسه پیچ،آن مرد گیوه برنکشیده، آن حلاّل وامهای میلیونی  سَمن داران اصولگرائی چشیده ،، آن شمس تبریزیِ میرزا عبداله  چمن گلی (دارنده ورزشگاه قبیله ای با سوت بلبلی)  ، آن  مدیر، زاده از قره داغ  دارندۀ برنامه تاپ سکرت  بعداز   قربانعلی سعادت قره باغ، دوقتور هوشنگ عطاپورقره داغ ، که درعصرخود ازمردان خاص  جناح راست بود چونانکه با سمن داران حامی رئیسی رو راست بود.

 

شایع است  دقتور هوشنگ وعلیرضا دوروح بودند دریک کالبدومریدومرادی دربینشان قلیان میکرد،بطوریکه دوقتورعلیرضا .ر. هرچه می ریسید هوشنگ پنبه میکردبی آنکه کک کسی بگزد.الله اعلم. 

 

 

گویند روزی جمعی از دانشجویان وورزشکاران درمقام اعتراض به  چمن گُلی رئیس  ورزش وجوانان برآمدند وشکایت بروالی استان  شیخنا قربانعلی سعادت رساندند وشیخ با تعجیل  جلسه فوق العاده محرمانه همی  ترتیب داد

 

نقل است  چمن گلی که دازانست اوضاع  بسبب خوان بخشی های ریاست هیئتهای ورزشی و وامهای میلیونی سَمَنی قمر درعقرب بوده باشد به دوقتور هوشنگ  متوسل شد چونانکه مولانا بر شمس   تبریزی آویزان بودهمی و دوقتور بسبب خانه یکی بودنش درمقام دفاع برآمد وآدرس های غلط داد لیکن ورزشکاران حاضردرجلسه از اوضاع قمردرعقرب چمن گلی پته ها بریختندروی میز و شیخ الشیوخ  سعادت که ۲ ریالی اش اوفتاد چشم غره برفت برچمن گلی توپید وگفت: حیف آن سینه خیزها که برتورفتم قضیه وامهای چندمیلیونی که به نام سمن وبکام اصولگرایان از پس وپیش داده ای  چگونه باشد!

 

چمن گلی ابرو کرشمه آمده انگشت اشاره  بسوی  دوقتورهوشنگ معطوف نمودو افاضه فرمودمارا هیچ قصوری نیست ،  دوقتور هرچه وام ازبنده ستانید،نازانم به حساب کدام اصولگرا خوابانید تامت!

 

شیخ الشیوخ  با غضب افزود قضیه انتصابات باندی درریاست هیئتهای ورزشی چه باشد که این ورزشکاران جوان  میگویند؟!

 

چمن گلی مبهوت ماندکه چگونه این اخبار خیلی محرمانه بیرون درزهمی نموده و مکثها کرد بسان اصحاب کهف وناگاه  گفت یا شیخ ما چکاره بیدیم!  دوقتور هوشنگ وتنی چنداز دوستان اصولگرا  لیست دادند وازمیان اینهمه روئسا فقط ده درصدش بدست مامنتصب شدندکه همگی همزبانمان باشندمابقی  اندرگرمخانه انتخابات هیزم شدند واینان همگان خواص باشندو ازما بهتران که کلکم ازاردوگاه اوصولگرایان وصولگرا بوده باشندتامت.!

 

دراین هنگام دانشجوی مغضوبی سئوالید یا دوقتور هوشنگ چگونه باشد که وامها وریاست هیئتهای ورزشی به اصولگرایان بی تخصص واگذار همی شده باشد!؟

 

دوقتور بادی بغبغب گرفته افاضه فرمود ما فراجناحی عمل نمودیم !

آنیکی پرسید ای فراجناح  که هی …!  ازکجا می آیی ای اقبال پی!؟

دوقتور چشم غره همی برفت و  گفت : از حمام گرم کوی تو!

که دراین اثنا  دانشجویان مغضوب یکصدا گفتند خودپیداست اززانوی تو !

 

دراین حیث وبیث بودکه گویندکاشف بعمل آمدکه خبرنگار رسانه خیلی خیلی مخالف دولت به دعوت دوقتور درجلسه بسان شاخ شمشاد همی نشسته وضبط مینماید که درپی عذروی خواستن ازحضوردرجلسه تاپ سکرت همانا و قبل از پایان جلسه خبرهایی با آدرس غلط برخروجی برخی سایتهای کمی تاقسمتی وابسته ویا پیوسته به برخی نهادها به یک اشاره  دوقتور فضای خبری را منفجرنمودندهمی واینگونه بودکه وامهای میلیونی سَمَنی  درغبار اخبارکذا مفقودالاثرگشت تامت! الله اعلم   

 

تازه مشاعره فی مابین مغضوبین دوقتور پا می گرفت که  شیخ دستور سرو افطاری همی فرمود !

 

واینگونه بود که شیخنا سعادت قره باغ   خماری  خواجه بصیرالدین را پاره کرد و تذکره المقامات  پارت دوم بال آریسی  را چاره کرد.والله عین حقیقتا کبیرا / 

بقلم خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی

 

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :