اندراحوال  شیخ اَکبَرِحسن بگلو ،مردِیکه تازِ وزارت نیرو

آن دارنده آمپراژ سیاسی بالا ...آن کوپن دارِ ویژه ازبچه های بالا ،مردی که چپ وراست ازاو آتو نگرفته تا حالا، ،آن دارنده طرح فهام (قالب کننده کونتورهای هوشمندAMI ) به خلایقِ هماره درابهام !...

سرویس طنز چیچست نیوز: در تذکره  المقاماتِ خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی آمده است:

 

 

 

آن مرد  دارنده مهره مار، عاشق آبدوغ با خیار، آن دارنده آمپراژ سیاسی بالا  کوپن دارِ ویژه ازبچه های بالا  ،مردی که  چپ وراست ازاو آتو نگرفته تا حالا، ،آن دارنده  طرح مدیریت انرجی فهام  (قالب کننده کونتورهای هوشمند    (AMI ) به خلایق  هماره درابهام   ، آن نجات دهنده شرکتهای قمری وزارت نیرو ازشلختگی،با فورمول بای پس برقی از ورشکستگی،آن مردفشارقوی در تعویض زوری کنتورهای پیزوری، آن دهنده گیرسه پیچ به دیماندی،  شیخنا میرزا اهبر حسن بگلوی یکانلی ، که گویندازمردان نیک روزگارمعاصرخودبودوبرهمه مدیرعاملان استانش سربودبطوریکه  لام تاکام درهیئت اجرایی انتخابات حرفی نراندومحبوب دلهای مدیران پشت پرده ماند/الله اعلم  

 

درجامع المقامات خواجه بصیرالدین آمده است شیخ اهبر حسن بگلو ازروزی که سکان مدیریت برگرفت گیوه ها را ورگرفت وسینه سپرکرد چونانکه گویندشیخ حسن منظورش از گیوه ،گیوۀ شیخنا اهبرحسن بگلو بوده باشدچرا که او تنها مردی بودکه توانست ۳۵هزارکنتوربرق دردست ماندۀ شرکتهای اقماری وزارت نیرو را برملت نگون  بخت با تدبیرطرح فهام (تعویض کنتورهای معیوب!) قالب کندبی آنکه کک استاندارش هم بگزد تامت!

 

 گویند شیخ اهبر هماره دررنج وعذاب بودکه ملتش زیرآمپر ۱۵ باشندو عادت داشت آمپر مردمان را بزورهم که شده به بالای ۲۵ برساندوازاین روی لشکری زبده بیآموخت وبرمنازل درهنگامی که مردان خانه سرکاربودندی گسیل داشت برق آسا ، ومامورینش رعدآسا کنتورهارا انگولک همی کردندواعلام معیوبی  فرمودندوملت چنان درآچمزش افتادندچونانکه  ۷۰۰ هزارتومان سولفیدندوآنگاه مستضعفان سابق  آمپراژشان  پرید این  شیخ اهبر بودکه بی منت با تقسیط ماهانه یکصدهزارتومان بدادشان  رسید والا اکنون هفت کفن پوسانده بودند ! وشایع است ملت ذلت کشیدندتا کنتورهایشان هوشمندشودوآنانکه نکشیدندبزودی خواهندچشیدتامت/الله اعلم

 

شایع است وقتی میرزا بهزاد معاون وزیر نیرو درسنۀ ۱۳۸۸ با نگرانی افاضه فرمود برای قالب کردن ۲۰ میلیون  کنتورهای هوشمند تولیدی شرکتهای اقماری وزارت نیرو وغیره به نصف بودجه نجات دریاچه نیازاست،خوجا محمود احمدی نژاد میانبری زد وگفت نگران مباشید ومنتظرباشید اینکارفقط ازدست شیخ اکبر حسن بگلو برآیدپس دعاکنیداومدیرعامل شودکه هاله نورمحمود تعبیرشدوشیخ اهبررئیس شدتامت،الله اعلم گناهش بگردن شایعه پردازان/ 

  

گویندشیخ اهبرحسن بگلوازآنجا که ریشه دریکانلیان داشت درعنفوان جوانی قبل از استخدام دربازاربرای خوددب دبه وکب کبه ای داشت آنسرش ناپیدا که شایع بود” شیخ اهبر دونگوزی اسگیهدی “:(یعنی اهبرازمال دنیا بی نیازباشدهمی وفقردرنظرش بی مقدارمی نمود که دراین باب درتذکرت المقامات آمده است روزی اصحاب شیخ ازوی سئوالیدند یا شیخ فقرچیست:وشیخ  برق آسا افاضه فرمود،  نخودچی است!  وبقول معروف نخوردیم ولی دیدیم دست مردم !  

 

گویند شیخ  مردی قوم سنج بودودرواردات نیرو ازوزارت نیرو جلوتر همی می رفت  بطوریکه ۹۹ درصد کارگران شرکتش رااز  کوردستان  واردنموده بود.

دررازهای زندگی سیاسی شیخنا حسن بگلو آمده است،  شیخ اهبر هنگام نماز هرگز بایک دست ازسجده اقامه نمی نمودتا مبادا احدی از چپگرایان و راستگرایان تمایل وی را بخودنسبت دهند .

 

نقل است  شیخ اهبر خبر نمیزد مگر درسایتهای اصولگرا وپول نمیدادمگربه سایتهای  کوردگرا  ونمی رقصید مگربا آهنگ  کوردی  وشایع است اینفقره ارادت وی به سایتهای کوردی  از دوران کوچاندن یکانلی ها از خانا بروی همچون کابوسی مستولی گشته بودوهرگاه   نصف شب ازخواب می پرید ،صبحدم فی الفور با مدیر ژیوان پرس  مصاحبت می فرمود تا جای اوچوخلاما وربپرد الله اعلم

 

اندرباب بازگشت شیخ اهبرازفغانسه !

نقل است  شیخ اهبر ازروزی که ازدوره   DBA  +MbA از فغانسه بازهمی گشت  مریدان  دور وی جمع شدندوسئوالیدند یاشیخ  اهبر ” فغانسه دن بیزه نه  سوغات گئتریبسن ؟! ”  شیخ  اهبر بادی بغبغب گرفت وگفت چند ضرب المثل فغانسوی است که من درسیاست کاری هماره الهام همی گیرم واکنون بردرامد ازهمه  مدیران الا (ع. نجفی)  سرترم !

مریدان گفتندیا شیخ برما نیز بیاموز.

شیخنا حسن بگلو چشم غره برفت و بزبان فغانسه افزود: ( Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras = ترجمه تحت‌الفظی: یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ) !!!

مریدان هاج واج گفتندیا شیخ  اهبر “بونو کی استخدام اولمامیشدان دوکانیندا ، دووارا یاپیشدیرمیشدین  کی ” ( سرکه  نقد به ازحلوای نسیه) !”

شیخ اهبر برآشفت وافاضه فرمود حال هرچه همانطورکه مشاهده میکنید من این سیاست را درشرکت  بطور آنی وبرقی  پیاده همی نمودم بطوریکه خلایق را آچمز همچون برق گرفته ها دربن بست همی قراردادم که نه راه پس داشتندونه راه پیش بقول مثل تورکی  پیشیکی چکمه ی  سوخموش گیبی !

مریدان که ازحرفهای عرفانی شیخ  سردرنیاورده بودند از درعنادبرآمدند وسئوالیدند یا شیخ شایع است مامورینتان غافلگیرانه هنگامی که مردان خانه درسرکارندبرمنازل همی فرودآیندو کنتورهای برق را هی انگولک و چک می کنندواینگونه شائبه یافته که همه دزدندمگر عکسش ثابت شود!؟

شیخ اهبر غُریدوبه فغانسوی نالید :  (   Faire d’une pierre deux coups =ترجمه تحت‌الفظی: دو پرنده را با یک سنگ شکار کردن) :ترجمه ادبی:با یک تیر دو نشان زدن.یعنی ما سیاست تشویقی بر کاهش مصرف برق دادیم وآنانکه  کاهش دادند باز کنتورشان معیوب نشان میداد واگرافزایش داشتندمی گوئیم کنتورشما غیردیماندی است ودرهردوحالت مردم نه راه پس دارندونه را پیش ! یعنی چونانکه  پیشیک درچکمه افتاده باشد!

 

گویندروزی معترضین بروی واردشدند وسئوالیدندیا شیخ حسن بگلو : سعادت چگونه  چیزی باشد گفت چیزی فربه واَل آچیخ (دست ودل باز) که اگر دل اورا بدست آری سمرقندرا با بخارا نصیبت کندبرق آسا واو درنزدمن حق وتو دارد،تامّت! 

 

 

 

معترضین سئوالیدند یا شیخ اهبر دراین چه حکمت باشد که  رئیس آبوای استان عین شما، فشارقوی  عمل کندو اقساط آب وفاضلاب  را دوبله وسوبله  از حلقوم خلایق بیرون کشد عین آب خوردن  ؟

شیخ اهبرنگاه عاقل اندرسفیهی بنمودوبا لبخند ژوگوندافاضه فرمود من و”خواجه رسول اکبری” ،  یک نیروئیم در۲ بدن ومن آنچه از فغانسه کپی نمودم خواجه رسول  پِست همی نمود!

معترضین هاج وواج سینه ها چاک نموده پاچه دریده وهرکدام بسوئی خزیدندچونان اصحاب کهف که گوئی  نه روح اله الموسوی الخمینی (قدس سره الشریف)، وعده آب وبرق رایگان داده! ونه خانی رفته ونه خانی امده است !

واینگونه بودکه  شیخنا “اکبر حسن بگلو ” ماجرای چپ اندرقیچی کنتوربازی را  پاره کرد و مانورهای گازانبوریِ فاضلابیِ خواجه رسول اکبری رادر تذکرت المقامات چاره کردتامّت/ انّهُ حقیقتا کبیرا

 

پایان/

بقلم بال آریسی/

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :