تقدیرازمدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی

نشست جمعی ازفعالین فرهنگی،نویسندگان واساتید  واصحاب رسانه با مهندس مجرد مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: جمعی ازفعالین فرهنگی  واصحاب رسانه آذربایجان غربی  امروز سه شنبه ۲۳ مردادبا مهندس مجرد مدیرکل صداوسیمای آذربایجان غربی دیداروگفتگو کردند.

به گزارش چیچست نیوز: دراین دیدار که جمعی ازاصحاب رسانه وفرهیختگان فرهنگ وادب حضورداشتنداز رویکرد صداوسیمای آذربایجان غربی درخصوص انجام رسالت فرهنگی  ورسانه ای  درراستای توسعه فرهنگ وفولکلورآذربایجان غربی  با تقدیم لوح تقدیر قدردانی نمودند.

 

دراین نشست  ابتدا مهندس مجرد تریبون را دراختیار مهمانان خود وفعالان فرهنگی ومدنی قرارداد  وحاضرین  نکته نظرات خودرا بیان کردند .

 

 

دراین گفتگوی صمیمانه  تقریبا کلیات  مطالبات مردمی  ازسوی مهمانان  حاضردرجلسه به سمع ونظر مدیرکل صداو سیما رسید.

 

ازجمله مواردی که فرهیختگان حاضر درجلسه مطرح نمودند:

اصلاح برخی گویشهای فاذری دربرنامه ها علی الخصوص اخبارتورکی تاکید شد

ضمن تاکیدبر سیاست حفظ وحدت توسعه زبان وادبیات تورکی درامورویراستاری وبرنامه های فرهنگی برای اصلاح ساختارآنچه که زبان تورکی رایج  خوانده میشود(فاذری) ازصداوسیما درخواست تلاش بیشتردرامورویراستاری وتوسعه فرهنگ وفولکلور آذربایجان غربی تاکیدشد

همچنین  جمع  حاضرین تاکیدداشتندبنیادفرهنگستان ادب وزبان تورکی   برای توسعه فعالیتهای کمی وکیفی خود ازصداوسیما ورسانه ها ونویسندگان بیش ازپیش بهره مندشده وبرای توسعه فعالیتهای این بنیاداز اصحاب رسانه ومطبوعات ورسانه های جمعی بیش ازپیش وبطور مستمرومنسجم تر بهره مندشود.

 

جمع حاضر همچنین به این نکته مهم تاکیدداشتندکه در استفاده ازکلمه آذری یا تورک آذری ، بطورصحیح آن :تورک یا تورکی   آذربایجانی  استفاده شود.

تقریبا بیش از ۱۲ پیشنهاد مهم ودرخور توجه به مدیرکل محترم صداوسیما ارائه شدکه  ایشان تاکیدداشتندبیشترمواردپیشنهادی تقریبا دراهداف وبرنامه صداوسیما گنجانده شده وبا توجه به توان مادی ومعنوی ونیروئی که دراختیاراست همگام با سیاستهای کلان نظام  دردست اجراوتوسعه میباشد.

سپس مهندس مجرد ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده با اشاره باینکه دغدغه اهالی فرهنگ دقیقا ازدغدغه های مانیز هست   افزود همانطورکه مستحضرهستید  صداوسیما با رویکرد مقابله با تهاجم فرهنگی وبا پیروی ازمنویات مقام معظم رهبری  پلی تعاملی  است بین مردم وحاکمیت تا مطالبات وتعامل  هردو طرف را به یکدیگر انتقال دهد.

وی درادامه افزود ما سیاست کاریمان برای  حداقل ۵ ساله آتی در۶ محور اصلی  تبیین شده است .

محوراول اولویت : محور توسعه فرهنگی  چرا که نباید ما ازفرهنگ وآداب وسنن جغرافیائی مان غافل شویم   وفکرمیکنم دردوسال اخیر توانستیم دراین راستا باتوجه به توانمان موفق عمل کنیم ازجمله برنامه های سریالهای دریا، برنامه های “بیزیم ائللر،کندیمیز،اولدوز و برنامه رادیوئی ایستکلر (ارتباط مردم با مسئولین)

اولویت دوم ما محور معضل بیکاری واشتغال : هست که (تمام تلاشمان اینست که بیطرفانه به توسعه اقتصادی استان وارتقاء شاخصهای مختلف اقتصادی واشتغال   کمک کنیم .

محورسوم : تلاش درراستای تحقق مطالبات مردمی است. تلاش کرده ایم زبان مردم باشیم .ما پلی هستیم بین مردم وحاکمیت  وطرح مطالبات مردمی درتماهی عرصه های فرهنگی ،اقتصادی ،اشتغال دراولویت کاری ماست.البته ما بعنوان رسانه ملی حفظ کرامت انسانی را همواره مورد توجه قرارداده ایم.

 

 

محورچهارم : شناساندن زیبائیها وعرصه گردشگری جغرافیای استانی است که درمقوله ها وبرنامه های  مختلف این تلاش صورت گرفته ومیگیرد برنامه های آنایوردوم و بیزیم ائللر ازاین دست برنامه هاست.تنها درساخت برنامه  بیزیم ائللر دریکسال حداقل ۵۰ روستا برنامه تهیه شده است.

محورپنجم : توجه ویژه به محیط زیست وموضوع دریاچه اورمیه است .ما بایدهمراه مردم باشیم ونمیتوانیم ازاین غافله عقب بمانیم وبرنامه های قابل توجهی درباره دریاچه وجزایرزیستگاهی وپارک ملی آن برنامه ساختیم دو فیلم مستندازساخته های ماست که بسیارموردتوجه قرارگرفته است. سریال دریا نیز درهمین راستا پرداخته است.

محور۶: پاسخگوئی است. تلاش وافری درراستای  پاسخگوبودن این رسانه جمعی هم برای مسئولین وهم برای مردم شده است.

مهندس مجرد درپایان گفت: با این اوصاف نظرات وپیشنهادات اصحاب فرهنگ وفرهیختگان حاضرقطعا مورد توجه ومدنظرقرارخواهدگرفت ومسلما این نوع ارتباطات کمک بزرگی است برای  بیشترشدن پلهای تعامل وارتباط با مردم چراکه نخبگان جامعه  جوهر انتقادات وپیشنهادات را انتقال میدهندوما استقبال کرده وخواهیم کرد.

همچنین  درپایان استادعلی خلخالی بنمایندگی ازسوی حاضرین مجددا از رویکردمدیریت وهمکاران تلاشگر جمعی صداو سیما مراتب تقدیرخودرا بیان نمود.

 

 

گزارش مصور بزودی درهمین صفحه …تقدیم میشود.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :