بندبازی پیری ،پناهی وحضرت پورباطناب هویت؟!

آیا شهرداراز خط قرمزها عبورخواهدکرد؟ طناب بندبازی هویت سرانجا کدام یک از بندبازان را درمسیر حفظ ویا حذف خواهدکرد؟

سرویس سیاسی اجتماعی :بعدازابقاء شهردار سیاستمدار اورمیه ،نظریه سازیهایی صورت گرفت که سعی بر انداختن  قصورشکست خودیا همسویانشان  بر گردن حامیان شهردار کردندتا خودرا از مهلکه ای که درشکل گرفتنش سهیم هستندبیرون بکشند اما حقیقت اینست که همه جریانسازان علی الخصوص قدرتهای سایه دولتی وجریانات هویت طلب مقصراصلی وضعیت موجودخودساخته حال عمدی یاسهوی سهیم  اند.بااین تفاوت که باندهای دولتگرای  قدرت طلب پیروزاصلی میدان ونهادهای غیردولتی مانند جریان عظیم هویت طلب گوشت قوربانی انتخابات دورپنجم شورا دراورمیه هستند.

 

 

  

آن روز که باندهای دولتگرا هدایت پروژه تفرقه دراردوگاه هویت طلبان تورک را  کلیدزدندو۷لیست نامزدشورا، خروجی عملکرد هویت طلبان آذربایجان شدچنین آینده ای دورازانتظارنبود !

 

 

امروزاگرمی بینیم آن پروفسورمدعی که برای هویت آذربایجان سینه چاک میکرد تادرلیست شال زیتونیها خودی نشان دهداکنون با عضویت در اتاق فکر حزب کوردی ساز اعتدال وتوسعه جولان میدهد ویا جنگ قدرت پیری پناهی با اصغرزاده وشهردار بالا می گیردتا ازآب گل آلود تیم عادل فتاحی ماهی بگیرندوباردیگر آذربایجان فدای مصلحت قدرت طلبیها شود!نتیجه تشخیص لیستهای متعدد دسته های هویت طلبی است آگاهانه وناخودآگاه دردام  قدرتهای سایه گرفتار شدند.

 

 

  

وقتی پیری درنمایشگاه مطبوعات گذرش به غرفه چیچست نیوز رسید علی رغم اینکه برخی ازهویت طلبانی که برای رسیدنش به کرسی شورای شهر برایش سنگ تمام گذاشته بودند تمایلی نداشت واردغرفه شود  وسرپا فقط به یک سئوال مبنی بر وضعیت چگونه است ودرباره آینده شهرداری و شهردارچه کارمیخواهید بکنید؟

 

 

با دادن این پاسخ که تاکنون ۲۰ نفر کاندیدای سمت شهردار داریم ! وحضرت پورهم یکی ازآنهاست دررفت وپیچید غرفه بغلی  همسوی قدیمی اش غرفه آناج!

 

پناهی هم درغرفه چیچست نیوز ضمن تکرار سخنان پیری گفت ما مایلیم شهرداررا استیضاح کنیم اما نیازبه دوسوم آراء داریم! و برخی سئوالات را بی پاسخ گذاشت ورفت!

 

 

درجمع هویت طلبانی که درغرفه چیچست نیوز دورهمی نشسته بودندبحث داغ شد وخروجی این بود پیری وپناهی به تنهائی کاری ازپیش نمی برند ومصلحت این است که برای پیشگیری از بالا رفتن قدرت چانه زنی ۴ کورد کرسی دار شورا، این دو  نفربا شهردار فعلی که قدرت چانه زنی اش حرف اول را خواهدزد به توافق برسندوراه دومی فعلا وجودندارد.

 

اما امروز بعداز ابقا شهردار آنچه که خروجی گام نخست پناهی وپیری  را دربرداشت منجر به بالا رفتن قدرت چانه زنی  اکراد کرسی دارشورای شهرستان اورمیه  شد.

 

فارغ ازحرف وحدیثهای مهندسی انتخابات واینکه علی رغم وجود بیش از ۷ لیست دراردوگاه هویت طلبان  ، واینکه همه این ۷ لیست  اقلا حول محور۸ تورک  چرخ میزد وچگونه شد که از بین ۴لیست  متفرقه اکرادبجای یک کورداحتمالی  یکباره ۴ کورد از صندوق بیرون زدند! خروجی عملکردهویت طلبان  خواسته یا ناخواسته  ۷کرسی  را نصیبشان کردکه۴ کرسی تورکها  ازحامیان شهرداربودندوبا رای اصغرزاده که سالهاست مشتری صندلی شهردار بودبرسرریاست شورازهمان روزهای اول  پرونده ۵تن ابقاکننده  مشخص شد که چیچست نیوز قبل از انتشار خبر وقتی از پناهی وپیری صحت وسقم خبررا سنجیدهردو به  به یک جمله اکتفا کردند کذب است!  

 

پناهی وپیری  بخوبی میدانستند پروژه  معرفی شهردار جدیددرهمان گام نخست روبه شکست است و بخوبی واقف بودندبفرض اینکه ۳کوردعضوشورا که درظاهرسازضدابقاء شهرداررا میزدندکاره ای نیستندچرا که اولا عادل فتاحی گرایش تعامل با شهرداررا بسبب بالاتربودن مستمرچانه زنی اش را داردوسرنوشت ابقا به او بستگی داردبنابراین کاری ازپیش نخواهندبرد،ثانیا اکرادتابع خرد ارباب رعیتی هستندوسیاست چانه زنی ازبالا به پائین حرف آخررا دراردوگاه اکراد خواهدزدپس نهایتا این ۳ نفرنیز به جمع ابقاء خواهندپیوست.

 

 

اما متاسفانه  پیری وپناهی  اینبارنیز نشان دادند نه تابع خردجمعی هستندونه تاکتیک پیرامون اینگونه شرایط را خوب درک میکنندویا حداقل نخواستنددرک کنندومصلحت عامه ورای دهندگانشان را به منافع فردی ترجیح دادند! وهنوز جوهر تحلیف شورای پنجم خشک نشده  استارت نامزدی مجلس را زدند ونشان دادند درقاموس فکریشان مصالح خردجمعی جایگاهی نداردوپیرو سیاستهای قدرتهای سایه شدند .

 

نگارنده برخلاف تحلیلهای سطحی اخیرکه سعی دارندتوپ شکست تاکتیکی هویت طلبان واشتباه تاکتیکی  پیری وپناهی را به زمین دیگران پرتاپ کنند معتقداست حقیقت قدرت چانه زنی شهردار را چه بخواهندوچه نخواهندباید بپذیرندوبه کسانیکه فریب تحلیلهای گمراه کننده اتاقهای دربسته که  تخم نفاق می افکنند تا زمینه پروژه کوردیسازی مدیریت شهری بیش ازپیش  آماده شود این نکته را یاداورشد که بعداز پروسه ابقا کسی یاکسانیکه  که باید امروز مواخذه شوند پیری وپناهی هستند نه تنها حامیان شهردار ،چرا که اگر این دونفر تابع خرد جمعی بودنداکنون ترکیب شورا با پناهی جای اصغرزاده و پیری جای عادل فتاحی بود ومصلحت اورمیه قلب آذربایجان درهمین نکته بودوهست وخواهدبود

 

هنوزهم دیرنیست وپیری وپناهی میتوانند تایکسال دیگر برای انتخابات هیئت رئیسه شورا وبازگشت به آغوش جامعه هویتخواه آذربایجان تلاش کنندوبدون جنجال با یک تیر سه نشان بزنند ۱- با تعامل با شهردار مانع هرگونه فشاراکرادبرای تحمیل مدیران کورد موجوددرشهرداری (که هیچیک توان گرداندن یک واحد کوچک  نیستندچه برسد به منطقه یا معاونت!)شوند۲- کمک برای شهرداری که تا خرخره درتارعنکبوتی قدرتهای سایه که باتحمیل صدها نفربه بدنه مدیریت اداری شهرداری حوزه  اداری مالی را به ورطه سقوط کشانده اندفرورفته بیرون بکشند۳-باکسب   ریاست ونائب رئیسی شورا وبدست گرفتن  مدیریت شورای شهر ،آینده تاریک خودرا که برای نمایندگی مجلس زودترازموعداستارت زده اندرا شفاف وامیدوارکننده نمایند.

 

  آیا حضرت پور از خطوط قرمز هویت آذربایجان عبورخواهدکرد؟

نهایتا خالی کردن عرصه حمایت ازهویت توسط پناهی وپیری ، نمیتواندبهانه ای باشد برای شهردار قدرتمند شهرکه تسلیم خواسته های نامشروع برخی کرسی داران قومیت مدارشود وبه ترکیب فعلی شهرداری که به اندازه  کوپن قومی شان نیرو واردشهرداری نموده اند دست بزند وازخط قرمز ها عبورکند .

  

 

باید منتظر بودودید طناب بندبازی هویت  سرانجام کدام یک از بندبازان را درمسیر حفظ ویا حذف خواهدکرد  .

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :