اقایان نماینده یا لاریجانی یا آذربایجان !

همتی درکارتابل وزیرکشوربرای معرفی به هیئت دولت جاخوش کرد!...نماینده های مخالف همتی ازواقعیت تا دماگوژی !

سرویس سیاسی : همتی درکارتابل وزیرکشوربرای معرفی به هیئت دولت جاخوش کرد!

 

 

نماینده های مخالف همتی ازواقعیت تا دماگوژی  !

 

خبرآمد خبر ناگواری برای اذربایجان غریب درراه است!

 

شنیده ها از منابع موثق حاکیست  آقایان نماینده  مایل نیستند از دستور مرشد خودلاریجانی  قدم ازقدم بردارندوقراربراین شده نمایندگان ازطریق  رسانه ها تلویحا بدون ردپا بگویندمخالفیم ولی درپشت پرده چراغ سبز فریدون همتی را به رحمانی فضلی به توصیه لاریجانی داده اند.

 

هاشمی رئیس مجمع نمایندگان پس ناامیدی قطعی ازتلاش بسیاربرای انتصاب امین رضازاده بهمراه یکی ازاعضای مجمع نمایندگان آذربایجان غربی امروز پس از بارها تفره رفتن ازپاسخ به خبرنگارچیچست نیوز تلویحا نشان داد همتی را به استاندارفعلی ترجیح میدهد.

 

همه نماینده های  کورد موافق همتی هستند. نماینده ماکووسلماس نیز با سکوت محض خوددرتیم این نماینده ها بازی میکنند!

چراغ سبز اصولگرایان افراطی ومیانه رو به رحمانی فضلی  نیز حاکی ازکلاه گشاددولت تدبیر برسراصلاح طلبان واستارت زودهنگام لاریجانی برای ریاست جمهوری  دوره سیزدهم است که با دولت روحانی برای انتقال قدرت  به تعامل رسیده اند!

 

نمایندگانی که درتریبون ها وسایت وکانال رسمی خودموضعی به  آمدن یا نیامدن همتی نشان نداده اندمجری پروژه لاریجانی برای انتصاب همتی هستند.

متاسفانه تحلیلگران سیاسی امنیتی نیز که میبایست نظرشان درکارتابل وزیرکشور برای اخذ تاییدیه ازهیئت دولت ازواجب الو جوبات است و آخرین تیرترکش اخذنظرموافق هیئت دولت است که به گفته  برخی کارشناسان رحمانی فضلی بدنبال این آخرین خاکریز برای تکمیل پازل کارتابلی است که شنبه درهیئت دولت رونمائی  خواهدکرد.

 

یک کارشناس آشنا به مسائل سیاسی استان آذربایجان غربی درباره اینکه  می گوینداین آدم (فریدون همتی ) فرد مطیع وموردتاییدی است  گفت ما برای این استان مدیرلازم داریم نه مطیع حلقه بگوش! مدیربومی ودردآشنا که اولین شاخصش همزبانی وآشنائی کافی به فرهنگ بومی است این آدم را برای استان دیگری لقمه بگیرند.

این کارشناس خبره درادامه افزود اگر هدف تست کردن زمان سنجی  برای کوبیدن آخرین میخ تابوت قومیت زدائی  بوده باشند مسلما جواب منفی خودرااز فضای سنگین سیاسی مخالفت مردم اذربایجان را گرفتندپس بهتراست وزیرکشور که ازقرارمعلوم با افزایش قابل ملاحظه آراء رای اعتمادش زنهار متوهم نشوند وبیش ازاین به تست ناپخته خود اصرار نورزد و فکرنکند.

 

همچنین برخی ازفعالان سیاسی معتقدند لاریجانی به برخی ازنمایندگان لیست امیدمجلس دردولت سیزدهم که قطعا کاندیدا خواهدشد وعده هایی داده است!تا با مهره چینی بدون رقیب سکان دولت سیزدهم را توسط رحمانی فضلی بدست گیرد. آنها معتقدند روحانی خود چراغ سبز انتقال قدرت را با این نوع تعاملات پشت پرده داده است ودست اصلاحطلبان را مجددا درحنا خواهدگذاشت. 

 

 

به هرروی  آنچه که مسلم است هیچیک از نمایندگان اذربایجان غربی هنوز صراحتا ورسما مخالفت خودرا با فریدون همتی  دراذهان مردم احرازننموده اندومسلما اولین تبعات منفی این بازی خطرناک با افکارمردم فرهیخته موتن باکریها دروحله اول متوجه نمایندگان مجلس این استان ودروحله دوم مسئولین سیاسی وامنیتی  خواهدبودوآنها دروازه بان اصلی آذربایجانندوگل رحمانی فضلی، نقدا بحساب آنها گذاشته خواهدشد. 

چیچست نیوز بزودی درباره معاملات پشت پرده  برخی جریانات ازجمله وعده  انتصاب ۱۱ مدیرکل کورد از پروژه های فریدون همتی پرده برخواهدداشت.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :