معاهدۀ حصبخ (نامه معروف تاریخی درباره فریدون همتی )

پروژه همتی چگونه عقیم ماند.../ از آژیر سه شنبه سیاه تا آژیر پنجشنبۀ سفید  !

سرویس سیاسی چیچست نیوز: درپسا غائله فریدون همتی ورحمانی فضلی وزیرکشور درآذربایجان غربی فعل انفعالاتی رخ داد که بخش کلی داستان طولانی آن در چندروز اخیر درپی می آید

 

 

 

پروژه همتی چگونه عقیم ماند.

از آژیر سه شنبه سیاه تا آژیر پنجشنبۀ سفید  !

پس از افشای چیچست نیوز ازحرکت خزندۀ رحمانی فضلی درآذربایجان غربی وپرده برداری از پروژه فریدون همتی بعنوان استاندارآذربایجان غربی!  برخی محافل سیاسی حزبی درلاک سکوت سنگینی رفتندودرپشت پرده نیز برخی نمایندگان که معمولا با حوزه انتخابی خودروراست نیستندسعی نمودنداز تریبون سئوال خبرنگاران پرهیزکنند! وعده معدودی  هم که کارچاق کن  فریدون همتی  به هرقیمتی ،حتی رفتن استاندارفعلی بودندتوپ افشای پروژه همتی را به زمین هویت طلبان انداختندکه شایعه ای بیش نیست وافشاگران را عوامل استاندارفعلی قلمدادنمودندتا هرچه سریعتر ادامه پروژه آذربایجان فروشی خودرا محرمانه حفاظت کنند !

 

اصلاح طلبان آذربایجان غربی همیشه درپیچهای سیاسی،چندقدم عقب تراز  هویت طلبان !

 

فشارغیرقابل توصیف هویت طلبان بعنوان گفتمان سوم ومردم غیوراذربایجان  اتاقهای فکر دفاترسیاسی وامنیتی آذربایجان غربی را درنوردیدوظرف ۲۴ ساعت به  اتاقهای فکر مرکزنشینان رسید.

مافیای قدرت های پان ایرانیست وتجزیه طلب تمام زور خودرا زدند که پروژه آسیمیلاسیون خودرا با حمایت برخی ازنمایندگان متبوعه خوددراین استان رحمانی فضلی را همراهی  کننداما دراین پیچ تاریخی بازهم علی رغم اینکه مردم آذربایجان  به غیراز حمایت معدودی نماینده که  بناچار وتحت فشار ازپائین بمیدان آمدندودست ترمز پرونده   قطار فرارکرده( همتی ، رحمانی فضلی) را که با سرعت غیرعادی بسوی دره درحرکت بود سربزنگا کشیدند.

 

 

حسن روحانی  پنجشنبه صبح با آژیر خطر آذربایجان ازخواب بیدارشد  !

عصرپنجشنبه پرونده  فریدون همتی  درحال بسته شدن بود که صدای آژیر سفید به محافل محافظه کاران رسید وآنهارا به تکاپوانداخت برخی زورمجددزدند وهنوز هم میزنندتا دوباره این قطارفراری را راه اندازی کنند،برخی هم برای خالی نبودن ازعریضه به جمع مردم آذربایجان پیوستند  .

تستهای چیچست نیوز یکی پس ازدیگری جواب داد

این تست اصولگرایان را بیدارنکردچون خودشان را بخواب زده بودند!بعدا دراینمورد خواهیم پرداخت. اما…

روح الله حضرت پور نماینده اورمیه  ساعاتی پس از انتشارخبربعنوان اولین نفربا آمدن فریدون همتی درپاسخ به چیچست نیوز اعلام مخالفت کرد.

۲۴ ساعت بعد قاضی پور وبهادری نمایندگان دیگر اورمیه هم  درپاسخ به سئوال چیچست نیوز مخالفتشان را با همتی بصورت پیامکی  اعلام کردند.

تیترسکوت معنادار سیاسیون، برخی را  از لاک سیاسی سکوت بیرون کشیدبرخی هم  تهدید به شکایت کردند!

خورشیدی رئیس شورای هماهنگی اصلاحات با ارسال پیام گله گذاری از خبرچیچست نیوز بیانیه مخالفتش را درواپسین ساعات شب چهارشنبه  اعلام کرد .

حزب اعتدال که ماه هاست که توسط فتاح حسینی تدارک  تغییرات اساسی درمدیریتهای استان را دیده بود بنا چار انهم ازسوی رئیس حزبش که سمت تشریفاتی دارد بناچار پس از خورشیدی وقتی دید سکوتها روی دایره خواهدآمدوبرای عقب نماندن از غافله بیانیه ای را منتشرکردوضمن تاکید بررفتن استاندارفعلی (تداوم پروژه فتاح) بدون نام بردن ازهمتی  با انتصاب استاندارغیربومی  اعلام مخالفت کرد.

نامه ای که درپیچ تاریخی آذربایجان به حصبخ معروف شد.

نامه صداقت پیشه خورشیدی وبهادری بعداز پایان ۹۰ دقیقه !

 

ظهرجمعه ۱۷ شهریور نامه ای به عنوان روحانی رئیس جمهور نوشته شد با این مضمون که حضورهمتی بعنوان استاندار تحت هیچ شرایطی به صلاح امنیت وتوسعه استان نیست وقراربراین شدمتن آن رسانه ای نشودوبه امضاء خورشیدی ، بهادری ،صداقت پیشه ویکی از روئسای تشریفاتی  یک حزب که  قراربرتسلیم سریع به رئیس جمهورگردیدکه منابع موثق خبراز تسلیم آن درچهارشنبه آینده داده اند.

دلایل عدم ارسال نامه معروف ۴ نفری (حصبخ)!

یک تحلیلگر سیاسی درباره این نامه گفت:

ازآنجا که خورشیدی تنها کسی است که ازمیان این ۴ تن خواهان ابقاء استاندارفعلی است تسلیم فوری این نامه بمنزله تایید نظریه خورشیدیست .

برخی هم معتقدند یکی ازامضا کنندگان که رئیس تشریفاتی یک حزب است به احتمال قوی ازسوی حزب مرکزی  تحت فشارقرارگرفته وازطرفی اونیزکه ازمخالفان جدی ابقا استاندارفعلی است تمایلی به تسلیم فوری نامه نداشته وازآنجا که ازاین ستون به آن ستون فرجی است دراین سه روز فرصتی بیابندتا باتلاش وافرمانع ابقاشوندوفی الواقع  تسلیم فوری نامه به هیچوجه من الوجوح بنفع وی نمیباشد

دکتربهادری نیز بعنوان نفرچهارم ازامضا کنندگان  درپاسخ به چیچست نیوز گفت: چون امروز یکشنبه رئیس جمهور   درجلسه هیئت دولت حضورندارد وموضوع استانداران روز چهارشنبه مطرح میشود.

همچنین ایشان درپاسخ به نحوه رسانه ای شدن یا نشدن نامه گفتند: نظر ۴ نفر امضاکننده براین بود که متن نامه رسانه ای نشوداما مضمون رسانه ای شود.

 

این داستان ادامه دارد…

 

حاشیه خبر:

علت نام گرفتن نامه بعنوان حصبخ!

معمولا سیاسیون ازآنجا که درپیچهای تاریخی نامه های تاریخسازوسرنوشت سازرا با مخفف حرف اول نام  نگارندگان یک پروسه یا نامه را ثبت میکنند لذا دراین چرخه سیاسی نیز مخفف حرف اول نام فامیل امضاکنندگان این نامه (ح.ص.ب.خ) را جمع بسته اندومعروف به حصبخ شده است. دقیقا معلوم نشدچه کسی یا کسانی این نام را به ثبت رسانده اندومعنی خاصی بجزدرعربی بچشم نمیخورد.

ترجمه کلمه عربی حصبخ درگوگل :

حصبخ انًشأه ػُذْب یه ًکب نهشج :  در قالب یک شعر، این یک تعهد است /معنی دیگربتنهائی=کلم

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :