ارمنستان وکردستان و انتباه در خاور میانه – علی صمدپور

عبدالله اوجالان درترکیه ملاعمر درافغانستان البغدادی درعراق وکوچاریان در ارمنستان هرکدام پانل هایی ازاین پازل راتشکیل میدهند که مترصدازیک فتنه بزرگ ومتنابهند...

سرویس سیاسی چیچست نیوز: یادداشت ارسالی از  علی صمدپور

 

 

 

ارمنستان وکردستان و انتباه در خاور میانه 

 

دپارتمان های فکری غرب سالهاست که پس ازایجاد وجعل اسرائیل ومتعاقب آن اسرائیل بزرگ (ازنیل تافرات) وهمانا جعل شناسنامه برای تاسیس کردستان ودرپی آن کردستان بزرگ وارمنستان بزرگ درقلب خاورمیانه مسلمان هستند.

 

صبغه تئوریک وعملی روسیه، بریتانیا، فرانسه وآمریکا هیچ جای شک وشبه ای باقی نمی گذارد که این ممالیک امپریالیستی برای عملیاتی کردن مشی “آنتی مسلمیک “خود درمطقه قفقازیا با ایجاد حزب صهیونیستی داشناکسیون وسمبل قراردادن آغری داغی”آرارات”با الهام ازصهیونیستها که کوه صهیون را دراورشلیم به مثابه آرم آرمانی خودقرار داده بودند، برگزیدند. همچنین درسلیمانیه عراق باتاسیس منطقه خود مختارکرد درپی امیال منزجر کننده خود هستند.

 

 ایجادگروهای تروریستی پ کا کا،دردیاربکر ترکیه داعش درعراق طالبان درافغانستان وپدافندعامل وغیرعامل آنان مثل رکلام وساپورتهای تبلیغاتی کانلهای لجن پراکن بی بی سی وصدای آمریکا وسمپاتی های نامتوازن برای توجیه دخالت‌های هدفدارودامنه دارخود صورت گرفته است.

 

عبدالله اوجالان درترکیه ملاعمر درافغانستان البغدادی درعراق وکوچریان در ارمنستان هرکدام پانل هایی ازاین پازل راتشکیل میدهند که مترصدازیک فتنه بزرگ ومتنابهند،  که نیات شوم آنگلوساکسون وپان آمئرکانهای ماتادور رانمایندگی میکنند.  کوچ دادن هزاران ارمنی دردوران زمامداری یوسف جوکاشویلی (جوزف استالین)به مناطقی ازقاراباغ واسکان دادن آنهادرآن برهه اززمان دراین جغرافیا عمدتا  شیعه نشین که یکی ازخانات تورک نشین محسوب می شدنه درقعر وتاریکخانه تاریخ بلکه این جنایت درعصرروشنگری وروشنای معاصرودرجلوی چشمان بشریت مدرن صورت پذیرفته است! 

 

کشتاربیرحمانه وبیشرمانه صدهاهزارانسان مسلمان به دست حرامیان داشناک تکفیری مسلک باحمایت جلادت و ابرام بر”تزارییسم ورزی”درمنطقه اینگوش وقفقازیات برای تغییر درترکیب جمعیتی این خطه انجام می یافت که منجربه سربلند کردن غده سرطانی جمهوری ارمنستان به پایتختی ایروان شد. ایروان قبلا بواسطه امحا جمعیتی تورکان ایروان که قبلاً ترکیب هویتی،  تاریخی وملی خودرا ازدست داده بود،به سرعت بافت ساختگی وکذایی جماعت ارامنه رابه خودگرفت.

صورتکی که امروزبه اسم بی مسما ارمنستان به اراضی اشغالی آزربایجان زده اند تجسم پوشالی کاریزمای کنستانتینیزم، وعملیاتی کردن تضعیف کشورهای مسلمان میباشد دراین راستا ترکیه بعنوان قدرت نظامی واقتصادی برتردرمیان کشورهای مسلمان وآلترناتیوبی بدیل جوامع اکثرا منقبض وبسته مسلمان از اهداف استکبارجهانی به رهبری صهیونیسم بین الملل بوده وهست که بایدبی ثبات شود، که این   باعاملیت اکراد وابسته به الیگارشی جهان‌شمول یهودسالار و وابسته به کمنترین اول شکل ورفرم عملیاتی به خود کرفته است.

 

 

ساپورت تسلیحاتی وتئوریک کوچریان واوجالان وکاسه لیسی وهم پیمانی این دودمهره ماسونیک تبار ازسوی کرملین و سرویسهای اطلاعاتی غربی هشداری است به بشریت که گویاملحدین شناسنامه دار(پ کا کا)وصلیبیون تندرو تکفیری دریک اتحادنامتناجس ورذیلانه، سایز ژئوپولوتیک وژئواستراتژیک مطقه خاورمیانه رادچارتشنج وتشتت کرده تا فرزندان تباهی بااین آب گل آلود علف های هرزه خودراآبیاری کنند.

علی صمدپور

   بقلم  “علی صمدپور”

 

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :