پشت پرده یک انتصاب قومیت مدارانه درشهرداری اورمیه

انتصابی امنیتی! که تر وخشک را باهم خواهدسوزاند!...

سرویس سیاسی اجتماعی : مدتی است شایعه یک  انتصاب قومیت گرایانه  درشهرداری اورمیه  ذهن محافل سیاسی واجتماعی  شهرستان اورمیه را بخودمشغول داشته است.

 

 

اینکه اکراد عضو شورای شهر ازبدو تصاحب  ۴ کرسی دوره پنجم همگی اصراربر انتصاب یک کورد درسطح یکی ازمدیریتهای شهرداری دارنددرآن شکی نیست  اما اینکه  این خواسته آنها زیاده خواهی است یا منطقی  ، با پاسخ به آن میتوان به بسیاری ازسئوالات وابهامات نیز پاسخ داد.

 

نخستین  پاسخ : قطعا این خواسته برپایه هیچ منطق وقوانین جاری مرسوم درخارج یا داخل  استوارنیست ،حتی درکشورهای  مدعی مهدتمدن هم انتصابات براساس شایستگی وتوانمندی ونهایتا قدرت چانه زنی حزبی است نه قومی ،بنابراین چنین  پیشنهادی ازسوی اکرادعضوشورا یک درخواست کاملا قومیت مدارانه است.

دومین  پاسخ منطقی اینست که  : طبق قانون  شورای شهرحق هیچگونه دخالت صریح وپنهان درانتصابات مدیران وکارکنان ندارنداما میتوانندنسبت به انتصابات غیرقانونی وتغییرمدیران ناکارآمد وروشهای نامتعارف مدیریتی اعتراض نمایند.

سومین پاسخ:  براساس کدام  منطق، شهرداریک منطقه بایدکوردباشد؟ چرا این ۴ کورد ازبین صدها کارشناس خبره مدیریت شهری که شیعه هستنداصراردارند یک کوردسنی مدیرباشد؟.آیا این خواسته بیانگراین نیست که این ۴ کوردعضوشورا به مدیران شیعه وغیرکورد اعتمادندارند؟ چراکه از  ازهرسوبه  این خواسته  می نگری بوی قومیت مداری صرف برآن حاکم است .

تذکرمهم :  نکته مهمی که درغبار این فضای شکننده مغفول مانده اینست که اصرار براین انتصاب وتعیین سهمیه قومی درمدیریت  ،  ازسوی ۴عضو شورا،میتواند بررسی صلاحیت این ۴ کورد وصلاحیت دهندگان آنهارا مجددا به جریان بیاندازد .چراکه درمحافل سیاسی گفته میشودهمانطورکه   شورای تامین هرگونه اقدام فردیا افرادی را علیه امنیت عمومی مضرتشخیص دهد قانون این اجازه واختیاررا داده است وارد عمل شوند به نظراین صاحب نظران باتوجه به اوضاع کنونی منطقه  چنین درخواستی نامعقول وتحریک آمیزی بدون شک واردمحدوده امنیتی میشود.

انتصابی که تر وخشک را باهم خواهدسوزاند!

ازسوی دیگرفارغ از اینکه تعاملی ازسوی شهرداراورمیه برسرابقاء وی با این اکرادعضو شورا شده است یا خیر اساسا هم شهرداروهم مسئولین سیاسی استان بخوبی وضعیت ملتهب استان وشهررا بخوبی رصدنموده وواقفندچنین انتصابی  بدلایل متعددغیرممکن است.

تحقق یا عدم تحقق این انتصاب چه تبعاتی دربرخواهدداشت

 

نکته اول اینکه : مسلما عدم تحقق این انتصاب  تنها وبال شهردارنخواهدبودوشاید شهرداری که توانسته با اشرافیت کامل برقواعدبازیها پیش ازاین نیز بربحرانها وفشارها فائق آید قطعا خواهدتوانست بدون زیرباررفتن این انتصاب منحوس بتنهائی اما با تحمل فشارهای بیش ازپیش این پیچ را نیز بپیچاند که دراینصورت بازندگان چوب  دوسرطلا خواهندشد.

نکته دوم : اما اگر شهردار براین انتصاب تحت هرشرایطی گردن نهد قطعا با بی سابقه ترین هجمه هایی که تاکنون بخوددیده روبرو خواهدشد  چراکه شکی نیست  براساس قرائن ، چنین انتصابی  عبورازخط قرمز  قاطبه هویت طلبان  اذربایجان بشمارمیرود چیزی که  رقبا ومنتقدینش مدتهاست منتظرچنین خبط حضرت پورهستند.

نکته سوم : برخی صاحب نظران معتقدند نقش پیری وپناهی یکی ازاصلی ترین پیش زمینه های ایجاد چنین موقعیتی  است واینکه آیا پیری به قواعدبازی بی اعتنایی نموده وصرفا برای رسیدن به اهداف خود  خواسته رای دهندگانش را زیرپا خواهدگذاشت یانه خودعاملی است که نمیتوان بسادگی  ازکنارآن گذشت چرا که بنظر صاحب نظر ان دراینصورت  او عملا یکی ازعوامل  اصلی  تحقق این انتصاب بشمارمی آید ونمیتوانددراین موقعیت به انتظارات اصلی مردم دراین پیچ مطالبات اصلی رای دهندگانش  بی تفاوت باشدا وسکوت او  تنها ماهیت اجتماعی اش را درتقابل باهویت طلبانی که وی را به کرسی شورا رسانده اندقرارخواهدداد.

نکته چهارم: اگرچه عوامل متعددی مانند پس لرزه های اولین لیست شافعی وبدنبال آن  لیستهای ۷ رنگی  هویت طلبان ، پشت کردن پیری وپناهی تا واپسین لحظات تعیین یا ابقا شهردار ،  درایجادزمینه چنین  تعاملی بی تاثیرنبوده  اما هیچکدام ازاین عوامل نمیتواندبهانه ای برای تحقق چنین انتصاب قومیت گرایانه ای بشود چیزی که شهردارحضرت پور ،بیش از هرکسی به آن واقف است چرا که حقیقت اینست که  چه منتقدش باشیم یا موافقش ، دردایره مدیران منطقه آذربایجان  ازنظر خدمات قابل توجه اش به حفظ  هویت شهرستان اورمیه  عملا سرآمداست  چنانچه گفته میشود برسرهویت طلبی بارها ازسوی مسئولین مواخذه شده است!

نکته پنجم :درمقابل فشار   ۴عضو کوردشورا ،واکنش اعضای ۵+۱ شورای شهر (۵حامی شهردار+پناهی) درتحقق یا عدم تحقق این انتصاب ازدیدجامعه هویت طلبان پنهان نمانده و قطعا نقش محوری این ۶ نفر که بتنهائی بیش از حضرت پور سرنوشت سازاست  زیر زره بین رصد هویت طلبان است. 

نکتهششم : با تحقق چنین امری، بدون شک فعالان مدنی وحافظان هویت آذربایجان بی تفاوت نخواهندبود وبا تحرکات این جبهه پانکوردها باردیگر فضای جامعه را بمدت طولانی  ملتهب ترخواهندکرد.

 

نکته هفتم :  اگر این امر تحقق نیابد: پاسخ دووجهی است اگر پناهی   به ۵ عضو حامی شهرداردراین موردنیز بپیوندد وعلنا دربرابر  این انتصاب واکنش منفی نشان دهد هیچ اتفاقی نخواهدافتادوغائله ختم بخیرمیشودواگر پناهی نیز ساز  دکترپیری را بزند تنها اتفاقی که خواهدافتاد حضرت پورفشارمضاعف ۴عضوکوردرا برای مدتی تحمل خواهدکردوقطعا خواهدتوانست بتنهایی این پیچ را نیزپشت سربگذارد.

نتیجه: 

اکنون توپ این انتصابِ آفساید درزمین شهردار قراردارد! او  میتواندبی هیچ توجهی به انتظارات غیرقانونی  به این خواسته نامشروع  پشت پابزندوخودرازاین پیچ تاریخی بسلامت عبوردهدویا میتواندبا اجرای این انتصاب تحمیلی واردبزرگترین وحساس ترین بازی تاریخ زندگی سیاسی خود شود. 

اما آنچه که مسلم است چنین انتصابی دست نیافتنی است .

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :