پشت پرده جلسه مولاوردی  و۵کوردو جباری استاندارآذربایجان شرقی

شنیده ها حاکیست این اکراد با همشهری مولاوردی (جبارزاده استاندارآذربایجان شرقی نیز بطورجداگانه )دیدارورایزنی داشته اند!

سرویس سیاسی واجتماعی چیچست نیوز: شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست شهیندخت  مولاوردی دستیارویژه حقوق شهروندی رئیس جمهوردولت دوازدهم  اخیرا میزبان  جلسه ای  با ۵ کورد سیاسی با هدف پیگیری برای انتصاب استاندارغیربوی بوده است

 

 

گفته میشوداز اکرادحاضردرجلسه آقای (ح.د)  کاندیدای کورد ردصلاحیت شده دوره دهم مجلس که عضو جبهه متحدکورد نیزبوده حضورداشته است .

همچنین گفته میشودیکی دیگراز کوردها ی حاضردرجلسه ،عضو علی البدل شورای شهر دوره پنجم اورمیه میباشد.

صاحب نظران سیاسی نیز درواکنش به این حرکت سخیف مولاوردی  خواهان رونمائی  هستندآنها می گویند اکنون خانم مولاوردی  باید به اصحاب رسانه ومردم خوی پاسخ دهد چه انگیزه ای وی را وادارکرده تا حقوق شهروندی اکراد قومیتگرا را به حقوق شهروندی آذربایجان ترجیح دهد واینکه مولاوردی  اعتقادی به استانداربومی تحت هرشرایط نداردنباید دلیل برپشت کردن به مردم آذربایجان واعمال سلایق شخصی وی باشدکه دراین صورت حقوق شهروندیی که رئیس جمهورروحانی مدعی آن است کلا زیرسئوال رفته است.

همچنین شنیده ها حاکیست این اکراد با  همشهری مولاوردی (جبارزاده استاندارآذربایجان شرقی نیز بطورجداگانه )دیدارورایزنی داشته اند!

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :