کلیه حقوق ودستمزدکارکنان شهرداری اورمیه دراول مهرماه صفرمیشود

مهرماه سررسید وکارکنان شهرداری اورمیه درانتظار تسویه حقوقهای معوقه

 

سرویس اجتماعی : پناهی عضو شورای شهر:  یکی ازشروط اصلی بنده برای  ابقاء آقای شهردارتسویه حساب کامل مطالبات معوقه حقوق ودستمزد کارکنان وکارگران شهرداری حداکثرتاپایان مهرماه است .

 

گفتنی است برخی صاحب نظران سیاسی براین باورندکه پناهی قطعا درانتخابات مجلس یازدهم کاندیدا خواهدشد .

 

 

برخی نیز معتقدند پناهی درخنثی شدن  فشار قومیت مداران کورد شورا ی شهراورمیه میتواندنقش کلیدی ایفاکندودراین موقعیت حساس هرگونه تعلل وی پاشنه آشیل کوردها دردست یافتن به اهداف ازپیش تعیین شده خواهدشد.

 

حواشی نشست خبری آراز نیوز با اعضای شورای چهارم وپنجم اورمیه

 

نشست خبری ۱۶ شهریور که با همت سردبیر روزنامه آرازنیوز دربرگزارشد شاید بتوان گفت  درتاریخ این چندسال اخیر بی سابقه بود .

دراین نشست ازبسیاری از اصحاب رسانه دعوت شده بود اما جای خالی عدم حضوربرخی ازآنها درنشست حس میشد.

ازدعوت شدگان شورای شهر ستارپور، ذاکر ،عادل فتاحی کورد ،بخشایشی،خلیل پور، پیری وپناهی حضوریافتند.

آنچه ازخروجی  پرسشها وپاسخها برامد شورای سابق وجدید دریک چیز متفق القول بودند شهردار فردی کارامداست و منشا خدماتی بزرگ و همگی خودرا در کارهای مثبت و ضعیف وقوی شهردار شریک میدانستند.  

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :