شهروزبرزگر نماینده سیمیتقو یا مردم سلماس!؟

شهروز برزگر درکنار 4 نماینده کورد مجمع نمایندگان ازحامیان انتصاب فریدون همتی کورد بعنوان استاندار بود.

شهروزبرزگر نماینده سیمیتقو یا مردم سلماس!؟

 

تصویر منتشره در پیچ اینستاگرامی آرمان(ریبوار) سمیتقو

 

تصویرنگارتاریخ آذربایجان  آرمان برزگررا در کنارسیمیتقو ثبت وضیبط کرد.

 

بنظر برخی فعالان سیاسی وفرهنگی شهروزبرزگر وظیفه خودرا درغبارقدرت طلبی گم کرده است.

 

آیا برزگر با بیادگارگذاشتن عمدی این تصویر به مردم آذربایجان دهن کجی نموده است؟

 

گفتنی است شهروز برزگر درکنار ۴ نماینده کورد مجمع نمایندگان  ازحامیان انتصاب فریدون همتی کورد بعنوان استاندار بود.

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :