دیداراختصاصی جمعی ازفعالین مدنی با قاضی پور

دعوت از صاحب نظران فعالان مدنی آذربایجان غربی به تبادل نظر درگروه NGO

سرویس اجتماعی : دراین دیدار فعالان مدنی با ارائه رئوس بخشی از مطالبات  مردم آذربایجان غربی 

 

 

 

 

دراین دیدار حاج نادرقاضی پور ضمن تقدیر از فعالان مدنی افزودازاینکه هویت طلبان  فعالیتهای  مدنی خودرا درچارچوب قانون اساسی انجام میدهندقابل تقدیراست.

وی افزود قطعا  هرقدر فضا برای اینگونه فعالیتهای قانونی تنگترشود تبدیل به فعالیتهای زیرزمینی میشود.

 

دراین دیدار،فعالان مدنی دراین دیدار رئوسی ازمطالبات خودازاستاندارجدیدرا به  حاج نادرقاضی پور تسلیم نمودند.

 

گفتنی است پیش ازاین نیز به دعوت دکترهادی بهادری ،فعالان مدنی  بمنظورارائه مطالبات مردم آذربایجان درابعادمختلف فرهنگی واقتصادی دو نشست وهم اندیشی برگزارنموده اند.

 

همچنین فعالان مدنی درنظردارندپس ازدیداروگفتگوبا نمایندگان اورمیه وجمع بندی مطالبات خود به همراه نمایندگان با استاندارشهریاری نشستهایی را برگزار کنند.

     

دعوت به تبالد نظر درگروه NGO

دراین راستا گروهی باعنوان  N.G.O تشکیل شده است که بدون هرگونه گرایش سیاسی جناحی ازنمایندگان گروه ها ومجامع صنفی،فرهنگی،هنری ودرگروه مذکور به تبادل نظر می پردازند. این گروه یک گروه کارشناسی وتخصصی وغیرسیاسی است.

 

ازاساتید ونخبگان صاحب نظر  که مایلنددراین گروه اختصاصی ،تجربیات خودرا ارائه نموده وفعالیت تخصیصی داشته باشند

 

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :