اغتشاشگران سازمان یافته درپی ادامه تظاهرات درمحله کشتارگاه اورمیه !

تروریستهای بارزانی درپی فراخوان مسعودبارزانی برای ایجادتشنج وتظاهرات درکشورهای همسایه ازپا ننشته ودرصدد راه اندازی واغتشاش دراورمیه هستند.

سرویس سیاسی: تروریستهای بارزانی درپی  فراخوان مسعودبارزانی برای ایجادتشنج وتظاهرات درکشورهای همسایه ازپا ننشته ودرصدد راه اندازی واغتشاش دراورمیه هستند.  

 

 

اغتشاشگران سازمان یافته درپی ادامه تظاهرات درمحله اسلام اباداورمیه !

 

اینبارتجمع درمقابل مدرسه لیلا !

تروریستهای بارزانی درپی  فراخوان مسعودبارزانی برای ایجادتشنج وتظاهرات درکشورهای همسایه ازپا ننشته ودرصدد راه اندازی واغتشاش دراورمیه هستند.  

منابع غیررسمی خبراز احتمال ادامه تظاهرات اکرادتروریست درمحله اسلام آباداورمیه داده اند.

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :