این ۳نمایندوبلاتکلیفی مردم اورمیه

نمایندگان اورمیه باید بدانندخودبازیکن تیم فعالان مدنی درتوسعه همه جانبۀ اورمیه وآذربایجان هستند،نه لیدر...

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز:آیا تیم فعالان مدنی بازنده بازی توسعه همه جانبه اورمیه خواهندبود؟

 

 

این ۳نمایندوبلاتکلیفی مردم اورمیه

عصاره  توصیه امام ره به نمایندگان مجلس: (نمایندگان بایدباحسن نیت وهمدلی وبرادری ، کارهایشان فقط برای رضای خدا ورفاه وآسایش وبرقراری عدالت اسلامی برای مستضعفین باشد .

اگرچه آشتی وحدت رویه ودوری ازاختلافات شخصی  ۳ نماینده  اورمیه  دوراز انتظاراست اما آنهاچه بخواهندوچه نخواهند ناچارند ازقواعدبازی تبعیت کنند.

 

در یکسوی بازی تیم مردم وسوی دیگر تیم معضلات پیش رویند .

دراین بازی هرسه نماینده  میتوانند فوروارد باشند تا با تقسیم توپ بازی به هدف (رفاه همه جانبه مردم حوزه انتخابیه خود) برسند  .

 

معمولا ومرسوما فوروواردهای تیم قابل تعویض و تغییراند چرا که با تغییروانتقال قدرت نماینده جناح حاکم و همسو فی الواقع میتواندنقش فوروارد اصلی را ایفا کند

ودراین میان بتبع قاعده انتقال قدرت دولت حاکم می بایست تابع قدرت محلی باشد.درحال حاضرقدرت غالب محلی  دراستان آذربایجان غربی  بعداز انتخابات مجلس دهم از سیطره ونفوذ دو قطب اصلاح طلب واصولگرا عملا خارج ودرسیطره قطب هویت طلبان آذربایجان است .

 

   اکنون اگر فرض کنیم مربی این بازی ازسال ۹۴ (انتخابات مجلس دهم) به گفتمان سوم هویت طلبی (فعالان مدنی )انتقال یافته است بنابراین این ۳ نماینده باید بدانندچه بخواهند وچه نخواهندهیچیک در رراس قدرت محلی ولیدری گفتمان   سوم نیستندآنها نقش سربازی را بعهده دارندکه تلاش میکننددرآخرین نقطه به وزیری بازی شطرنج برسندو یا درتیم پیراهن فورواردیا کاپیتانی را بپوشند .

 

دلایل بازی خوردن فعالان مدنی درمیدان بازی !

اما مشکل اساسی که گریبانگیر فعالان مدنی است وفرصت مربی گری پیروزمندانه تیم فعالان مدنی را از آنها میگیرد وزمین بازی را به بازیگردانان پشت پرده واگذارمیکند که میتوان درسه شاخص مشاهده کرد:

الف- فقدان رهبری منسجم  و مربییان مجرب وصادق

ب-  فقدان منشورومرامنامه مدون وشفاف

ج- بعهده خواننده تحلیل!

 

نتیجه : نمایندگان اورمیه باید بدانندخودبازیکن تیم فعالان مدنی درتوسعه همه جانبۀ اورمیه وآذربایجان هستند،نه لیدرو اگر می خواهند کاپ قهرمانی را  بدست گیرندباید قواعدبازی را رعایت کنندوازانحصارگری پرهیزکنندچرا که دیری نخواهدپائید که ماهیت  ونیتها برملا خواهدشدوبرگ های سفید تاریخ وقایع را با قلم حقیقت حک خواهدشد .

ودراین میان فعالان مدنی زمانی خواهندتوانست به اهداف کوتاه وبلندمطلوب ومدنظرحرکت مدنی خودبرسندکه برای رسیدن به مطالبات خود(ایستکلر) باید با استقلال از جناح بازیها [بهادریچی ،حضرت پورچی ،قاضی پورچی ] با ساختاری منسجم و منشوری متحد  ،نمایندگان را به قواعد بازی مجاب کنند درغیراینصورت همچنان درچمبره اختاپوس  بازیگردانان پشت پرده باقی خواهندماند.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :