پروپاگاندای سیاه اکرادعضو شورای شهراورمیه

پشت پردۀ بیانیه عبدالرحمان نقشین بعداز بیانات تحریک آمیزخالدحاتمی درسکوت مسئولین امنیتی وسیاسی استان وآش شور قومیت مداری شورای شهر

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز:پشت پردۀ بیانیه عبدالرحمان نقشین  بعداز بیانات تحریک آمیزخالدحاتمی درسکوت مسئولین امنیتی وسیاسی استان  بدنبال مکالمه تفنی نادرقاضی پوروواکنشهای تندعبدالرحمن نقشین 

 

 

 

پروپاگاندای سیاه اکرادعضو شورای شهراورمیه

 

پشت پردۀ بیانیه عبدالرحمان نقشین  بعداز بیانات تحریک آمیزخالدحاتمی درسکوت مسئولین امنیتی وسیاسی استان  بدنبال مکالمه تلفنی نادرقاضی پور و واکنشهای تندوعجیب عبدالرحمن نقشین

 

 دخالت اکرادعضوشورای شهردرامورسیاسی وامنیتی و وافزایش روندتحریکات قومی  وآینده تاریک برخی از شوراهای شهرآذربایجان غربی ازجمله شهرستان سولدوز،سلماس واورمیه  معضلی که ریشه درمدیریت یکی به نعل یکی به میخ سیاسی استان آذربایجان غربی تبلوریافته است.

 

حضور عادل فتاحی وخالدحاتمی در ایام اغتشاشات اکرادتروریست درمحله اسلام آباد که درهاله ای ازابهام ماندوکسی ندانست این اعضای شورا چرا  با رپورتاژهای تصویری ورسانه ای درمحل حضوریافتندوهجمه کانالهای معاندنظام وتروریستها نیز پس ازپایان غائله منفور محله اسلام آباد گوئی تمامی نداردواینبار سایت راستی پرس فیلترشده ومعاندنظام  خبری را ازقول عبدالرحمن نقشین برخروجی خود قرارداد که درآن بیانیه اعضوکوردشورای شهررا درواکنش به اظهارات نادرقاضی پورنماینده مجلس که  گفته است اعضای شورای شهردرامورسیاسی وامنیتی دخالت نکنند منتشرشده است.  

 

اظهارات موهن  خالدحاتمی درصحن علنی شورای شهر

 

   خالدحاتمی در۷ آبان با اظهارات موهنی مانند نصف جمعیت اورمیه کورداست وتلویحا درادامه گفته باید نصف استخدامها واشتغال به اکرادتعلق یابد نشان ازاین میدهدکه دولت باید موضوع اتنیک جمعیتی این استان را جدی گرفته وبا اعلام علنی آماردقیق اکراد علی الخصوص مرکز استان به اینگونه شانتاژهای تحریک قومی به یکباره پایان دهد.

 

عبدالرحمان نقشین عضو کورد شورای شهرستان اورمیه  دربخشی ازاین بیانیه که کاملا سیاسی استبدون اشاره به دستهای پنهان تروریستها اغتشاشگران را جوانان بیکارمعترض خوانده وبرای نماینده مردم اورمیه تکالیف سیاسی را متذکرشده است!

 

سوء مدیریت سیاسی ونقصان قوانین  عامل اصلی تحریکات قومی . . .

 

  همزمان با آمدن والی جدیدبرای استان آذربایجان غریب ،تحرکات  قومی دربرخی محافل سیاسی اکراد مهاجراورمیه  وبسیاری ازشهرستانها بمنظور لابی گری وجوسازی و شوت توپ تحریکات قومی به زمین میزبان بازی (جمعیت غالب تورکهای استان ) بالاگرفته است.

 

نتیجه : لزوم تغییررویکرد سیاسی وامنیتی دراستان : بعداز رفراندم تجزیه طلبانه کوردستان عراق ،رویکردهای اشتباه مسئولین نظام در خصوص مسائل قومیتی ضعفهای اساسی خودرا نشان داد. اکنون بنظرمیرسد مسئولین سیاسی وامنیتی استان بجای تحدیدمدافعین هویت آذربایجان بهتراست با دوراندیشی بیشتر،ازسیاستهای نزدیک بین وسلیقه ای مانندفیقورگرفتن وعکس سلفی با نوه سیمیتقو با عزمی راسخ ازراه شهدای ترور پیروی کنند. درآینده نزدیک بیشتربه این مقوله خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :