بازدیدهای گل وبلبلِ استاندارشهریاری!

ماشالله استاندارشهریاری آنقدر وقت کافی دارندکه به تماشای بازی والیبال همراه با چمن گلی ودوستان مشغولند...

 سرویس سیاسی واجتماعی چیچست نیوز: شکی نیست استانداران اگر بخواهندکارکنندحتی وقتی برای زندگی خصوصیشان باقی نمیماندچه برسد به دوساعت بازی والیبال!

 

 

چیچست نیوز: استان تا خرخره سیاسی وامنیتی ، که شهریاری دیپلمات تحویل گرفته  دست کمی از کرمانشاه زلزله زده کنونی نداردبااین تفاوت که خِیلِ جوانان این استان زیرآوار بیکاری مانده اندودرحالی که تلفات روحی ،جسمی وهویتی نسل آینده این استان بمراتب بالاتراز تلفات فیزیکی است اما استاندار ماشالله آنقدر وقت کافی دارندکه به  تماشای بازی والیبال همراه با چمن گلی ودوستان مشغولند.

 

 

 

دیپلمات فرانکفورت از کلسیای ننه مریم بازدیدفرمودنداما هنوز خانواده شهدا ومیعادبامزارشهدای باغ رضوان درنوبت اند!

بی شک  استانداران اگر بخواهندکارکنندحتی وقتی برای زندگی خصوصیشان باقی نمیماندچه برسد به دوساعت بازی والیبال!

استاندارشهریاری ازهمه مدیران درخواست معقولی مبنی برارائه کارنامه وسرزدن به شهرستانها  نموده است .برخی ازمدیران نیز برای فراررو به جلو کانال وسایت بهم زده اندوهی رپورتاژ خبری ازخوددرمیکنند! دراین میان ازبنیادملی نخبگان چه خبر آقای استاندار!؟ 

 خلاصه آقای استاندار دراین استان اقتصادمقاومتی،مقاومتش را ازدست داده ودراحتضاراست!

 

 

گفتنی است در۳۰ روز حکومت شهریاری هیچ اتفاق خاصی نیافتاده الا پیامهای امیدبخش ودیدارهای گل وبلبل روی پرده وپشت پرده ای ورکورددارترین استاندار۳۰ روزه جهان که در۳۰ روزحکومتش، استان تحت مدیریتش با شهادت  ۹ شهیدمرزبان توسط تروریستهای کوردمواجه شده است که بایددید دریکسال آینده آمار شهدا به صفرخواهدرسیدیانه؟چراکه مردم می پرسند اگر دولت تدبیر دست از کوردیسازی مناصب بردارد ، نهادهایی که درآنورمرزها داعش را بزانو درآورده اندناممکن نیست کهاین آماررا به صفربرسانند.  

 

شکی نیست که شهریاری سخت ترین دوران مدیریت سیاسی خودرا درآذربایجان غربی تجربه خواهدکرد .او لب خندان  پا به این استان گذاشت وامیدواریم روزی که میرودبا لبی خندان ونفسی مطمئنه  به پشت سرخودبنگرد.  

 

اصحاب رسانه ونخبگان جامعه زیادمنتظر نخواهندماندتا ببینندشعارهایی که درپیامهای شیرین وامیدبخش استاندارچقدردرعمل محقق خواهدشدومرهمی براصلی ترین دردجامعه این استان یعنی به خاک سیاه نشاندن تولیدگران، نرخ بیکاری (بگفته برنامه بودجه ۱۱ درصد) وبگفته کارشناسان  ۲۸ درصد خواهدبودیا نه !

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :