اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی یتیم میشود!؟

چه اصراریست قبل از تغییر مدیران ناکارامد که استان را به فلاکت کشانده اند استارت تغییر از آموزش وپرورش باشد؟...

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: اداره کل آموزش وپروش بتبع وزارتخانه ورشکسته اش بودجه ای برای روی پا ایستادن ندارد چه برسد به اجرای برنامه ششم توسعه ، فاجعه مالی که ناشی از دولتهای پوپولیست حال وگذشته درآن ریشه دوانده افزون بر فقدان برنامه تخصصی توسعه دچاربیماری روزمرگی است ودخالت سلایق درانتخاب مدیران نیز میتواندآخرین میخ تابوت آموزش مدرک محوری با پرورش شعاری باشد!

 

 

گفته میشود اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی قادرنیست حقوق حقالتدریسیها  را بپردازد. منابع غیررسمی خبراز فاجعه توصیه نامه هایی میدهندکه دانش آموزرا بابت نمره نگه ندارید نمره اش را بدید بره! 

 

بنظر بسیاری ازنخبگان آموزشی وفرهنگی فاتحه آموزش وپرورش کشور ازروزی خوانده شد که دخالت سیاسیونی جناح باز مانند حدادعادل وهمفکرانش درامور پژوهش این وزارتخانه عریض وطویل آغازشد! آخرین کارنامه ضدفرهنگی این وزارتخانه عدم استخدام لهجه داران بود! 

 

اینکه چه اصراریست تغییروتحول مدیریتها ازمیان اینهمه ادارات مانند جهادکشاورزی،صنعت ومعدن ومنابع طبیعی ، ستاداحیاء ،بانکها، نهادها و…استارت  تغییر  ازاداره کل آموزش وپرورش آغازشودبماند.

 

ادارات کل آموزش و پرورش هراستان معمولا بعداز انقلاب مدیران اغلب ادارات را تربیت وتغذیه می نمودکه رفته رفته با نفوذ باندهای سیاسی چپ وراست وبسته شدن نطفه اقتدارگرائی بجای تعقل گرائی  منّیت درشاکله آموزش وپرورش ازوزارتخانه اش گرفته تا مدیریتهای میانی دیگر نقش اساسی خودرا نه تنها ازدست دادبلکه امروز می بینیم برای جایگزینی مصطفوی این اداره دچاربیماری مزمن  قحط الرجالی گشته است.

 

بدون شک اداراتی مانندآموزش وپرورش ازجمله ادارات تخصصی است که برای رسیدن به مطلوبیت نهائی دراهداف سازمانی ، انتخاب مدیرانش می بایست ازدرون آنها ویا ادارات مرتبط ماننددانشگاه ها انجام  پذیرد .

اما ازقرارمعلوم ،اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان غربی ، اینروزها دچارپارادوکس فقدان انتصاب جایگزین برای سید مصطفوی ،موجب تعلل درتغییروتحول شده است. این درحالیست که این استان نخبگان قابل توجهی دربخش مدیریتهای آموزشی  دانشگاه ها داردکه قادرند سکان مدیریت اداره کل آموزش وپرورش را بدست گیرندتا این اداره بارفتن سیدمصطفوی یتیم نماند!

 

هرچند هیچیک ازدولتها نتوانستندخط کش شایسته سالاری برای انتخاب مدیران اصلح اختراع کنندوهرکدام باسازوسلیقه خود خط کش شایسته سالاری برای خودبافته اندکه معمولا  با هیچ فرمول منطقی نظام جمهوری اسلامی  همخوان نبوده اما امیدواریم استاندارشهریاری به این بدعت کریه منظر انتصابات باندی جناحی پایان داده واصل را برتخصص قراردهدچراکه خط کش های فیلترهای تعهدخطایشان کمتراز خط کشهای تخصص است بالاخره مسئولین فیلترینگ شرعا وقانونا ناچارندمسئولیت صدور پاسپورت صلاحیت را تا آخرین روز مدیریت فردمنتصب بعهده گیرند.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :