لابیگری حزب اعتدال وتوسعه دریک انتصاب محفلی

سیاوش مهردار گزینه مقابل محمدی وصمدی برای اداره کل آموزش وپرورش

 

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست حزب اعتدال  که خودبشدت درگیری درون گروهی دارد اخیرار درصدداست با فشار دوتن از معاونین اداره کل آموزش وپرورش استان را بعنوان جانشین فریدون مصطفوی معرفی کند.

 

 

 

گفته میشود این حزب  بترتیب اولویت بدنبال انتصاب ابراهیم محمدی وبهرام صمدی است.

 

همچنین بگفته یک منبع ازآموزش وپرورش حزب اعتدال با شنیدن نام سیواش مهردار گزینه پیشنهادی برخی از انجمنها وکانونهای معلمان  درتلاشندتا این گزینه مستقل را با حمایت از محمدی وصمدی به حاشیه بکشانند

 

براساس شنبده ها  اغلب معلمان وکارشناسان  منتقدین مدیریت فعلی  آموزش وپرورش ، از گزینه های حزب اعتدال بطریقی اعلام مخالفت نموده اندومعتقدندوضعیت نابسامان فعلی ناشی از مدیریت فعلی است.

 

سیاوش مهردار گزینه مقابل محمدی وصمدی برای اداره کل آموزش وپرورش

گفته میشود درآموزش وپرورش کارشناسان ومدیران مجرب مستقل وسلیم النفسی حضوردارندکه  به اینگونه پیشنهادات وانتصاب پاسخ رد داده اندواین نشانگر اینست که هنوز آموزش وپرورش دردردونش نیروهای بالقوه دیگری دارد.

 

گفتنی است سیاوش مهردار ازمدیران وکارشناسان مجرب آموزش وپرورش ورئیس فعلی دفتر روح الله حضرت پورنماینده اورمیه میباشد.

برخی صاحب نظران وفعالان فرهنگی دراینباره گفتند: با انتخاب وانتصاب مدیرکل  آموزش وپرورش میتوان به ذهنیت مدیریتی استاندارشهریاری درگام نخست محک زداینکه ایشان اهل بده بستان سیاسی اندیا اهل تعامل همراه با تعقل واستقلال فکری ؟

 

بایدمنتظر بودودید استاندار تسلیم جریانات انحرافی ومدیران سرقفلی خواهدشدیا مهمترین اداره استان را به اهلش خواهدسپرد.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :