خبرتجمع صنفی سراسری بازنشستگان ۱۹ آذرمقابل مجلس

منابع موثق خبراز دعوت به تجمع سراسری بازنشستگان درروبروی مجلس شورای اسلامی –میدان بهارستان : روزدوشنبه 19 آذر ساعت 10 صبح دادند

سرویس اجتماعی : منابع موثق خبراز دعوت به تجمع سراسری بازنشستگان درروبروی  مجلس شورای اسلامی –میدان بهارستان : روزدوشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۰ صبح  دادند

 

 

 

کانال حق خواهی بازنشستگان: @haghkhahibazneshasteh    ضمن اخطار به جناح های سیاسی مبنی براینکه اعتراضات صنفی وغیرسیاسی است اعلام کرده انداین تجمع صنفی دراعتراض به نمایندگان مجلس به بی توجهی وپایمال کردن حقوق حقه بازنشستگان وعدم اعمال قانون برگزارخواهندکردوتا زمان احقاق حق این تجمعات ادامه خواهدداشت.

 

بازنشستگان می گویند   وقتی از همه مسئولان و مدیران ناامید می‌شویم بایدچه کرد. برای بیان دردها آن هم از جنس اجرای قانون باید به سراغ چه کسی رفت؟!

آنها میگویند ما بازنشستگان کشوری و لشکری ، دیرزمانیست که دراجتماعات و مذاکرات صنفی برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازی حقوق باشاغلین وبیمه کارامد و جبران خسارت عدم اجرای قانون ذکرشده و کاهش قدرت خرید بازنشستگان عزیز تا ۷۰ درصد تلاش می کنیم مدت ده سال از عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان گذشته است.

 

کارشناسان حقوقی معتقدنددولت ومجلس ازاجرای قانون خدمات کشوری بیش از۱۰ سال است عدول وامتناع نموده است .هنوز رئیس دولت تدبیر ومجلس دهم ،واکنش شفافی نسبت به اعتراضات قانونی پیش ازاین تجمعات ازخودبروز نداده وسکوت کرده اند.

 

بسیاری ازکارشناسان سیاسی مستقل  نیز سکوت مرموز احزاب حامی دولت تدبیررا نشانه باندی وغیرمردمی بودن این احزاب دانسته اند.  

 

پیش ازاین در۸ آبان ماه گذشته جمع کثیری از بازنشستگان درمقابل سازمان برنامه وبودجه دولت تدبیر تجمع نموده بودند.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :