جدال برسردبیری حزب اعتدال وتوسعه شاخۀ آذربایجان غربی؟

جدال برسر تصاحب سکان دبیریحزب اعتدال وتوسعه ، شاخه آذربایجان غربی ؟

 

 

منابع موثق خبراز شدت یافتن  جدال برسر تصاحب سکان دبیری شاخه آذربایجان غربی داده اند.

 

پیش ازاین منابع موثق از برگزاری جلسه عزل فتاح حسینی  دبیراین حزب در۱۴ آبان داده بودنداین جلسه با حضور۲۲ نفراز۲۵ اعضای حزب تشکیل وبا اکثریت آراء به عزل فتاح حسینی رای داده بودندکه بدنبال آن گزارش  این جلسه جهت تائید نوبخت دبیرکل حزب مرکزی به تهران ارجاع شده بودکه ازقرارمعلوم نوبخت با ابقاء فتاح حسینی کورد دست رد به سینه اکثریت اعضای حزب زد.

 

بسیاری از فعالان سیاسی  معتقدند ،از انتخابات ۹۴  این حزب برخلاف منافع عمومی با تکیه برسیاست گدائی رای از اقوام خاص اقلیت ومهاجر نه تنها موجبات بالارفتن ضریب نفوذ بارزانیسم وپانکوردیسم وآسیمیله کردن جامعه آذربایجان غربی رافراهم کرد بلکه اخیرا نیز با ادامه این سیاست سعی دارد با فشاربه دولت مناصب مدیریتی را کوردیزه نماید.

 

برخی ازفعالان مدنی نیزاز مذاکره یکی ازنمایندگان اورمیه با نوبخت دراینباره گزارش داده اندکه گفته میشود تعدادی از لیست شال زیتونیها عضو این حزب میباشند.

 

گفتنی است بسیاری از گروه ها وطیفهای فعالان مدنی درواکنش به تحرکات حزب اعتدال وتوسعه دراین استان به مسئولین هشدارداده انددرصورت ادامه این سیاست سکوت نکرده وعواقب ناشی ازآن را بعهده دولت روحانی متوجه نموده اند.

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :