بازدید استانداراززلزله زدگان دستکش حریر

استاندارشهریاری از خرابات وزارت بهداشت دولت دهم ویازدهم بازدیدکرد...

سرویس اجتماعی : استاندارشهریاری از  خرابات وزارت بهداشت دولت دهم ویازدهم بازدیدکرد

 

 

 

گفته میشود واحدتولیدی دستکش حریربعلت عدم پرداخت بدهیهای وزارت بهداشت به تعطیلی کشانده شده است.

 

شهریاری که دردومین ۳۰ روز خودرکوردبازدیدهارا دراستان شکسته  اینبار برای نجات  ۵۰۰ سرعائله ناامید کارخانه دستکش حریررفته است .

 

 

 

این کارخانه که ازسال ۹۰ مانندصدها کارخانه دیگر زمینگیر بی تدبیری دولت دهم بودمتاسفانه دردولت یازدهم نیز به کما رفت و۵۰۰ نفرکارکنانش رادرایام دولت تدبیربا ناامیدی خانه نشین کرد.

 

شهریاری بعداز مرحوم عطائی وسعادت خوش شانسترین وقدرتمندترین استاندارآذربایجان غربی است که هم حمایت سرسختانه وزیرکشوررا پشت سرداردوهم انرژی فکری وفیزیکی قابل توجهی را دارداکنون بایددید مردم آذربایجان غربی   نیز ازشانس این مردبرخوردارخواهندبودیا همچنان ۴سال دیگر گمگشتۀ شعارهای پوپولیستی دولت خواهندشد.

 

برخی معتقدندشهریاری تازمانیکه درگام نخست ۳۰ روزۀ دوم دست به جراحی اساسی در واحدهای نظارتی وحراستی ادارات نزندنخواهدتوانست اختاپوس باندبازی درادارات و بی تحرکی مدیریت استان را متلاشی کندشایدهم اختاپوس را توهمی بیش نمیداند.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :