پارادوکس اعتدالی  پشت پرده یک انتصاب

اداره کل اموزش وپرورش گوشت قربانی دعوای باندی با طعم اعتدالی...

سرویس سیاسی اجتماعی چیچست نیوز: عجیب نیست اگر فردا یک مدیرجبهه  پایداری یکهو بعنوان مدیرکل سوارقطاراعتدال روحانی شود. ماشالله دراستان آذربایجان غربی ازاین دست معاملات اعتدالی کم نیست.

 

 

 

 

اداره کل اموزش وپرورش گوشت قربانی دعوای باندی با طعم اعتدالی

 

اعتدال این مشی دورگه ،مولودی از اصلاحات کپک زده  واصولگرائی بتونه خورده است که مدعی دربرگیرنده اصولگرایی واصلاح طلبی میانه رواست که ۴ سال بعداز تولدش نشان داد پوسته ای ظاهرفریب است که آس جدید سیاسی معاملات پشت پرده  وبنوعی عوام فریبی ودیگرهیچ!

 

 این روزها بازی گردانان سیاسی به بهانه های واهی  درانتصاب یک مدیرکل درآموزش وپرورش سعی دارند استانداررا دروضعیت آچمزقراردهند. میگویند برای انتصاب مدیرکل حتما باید سلسله مراتب اداری بطورپلکانی رعایت شوداین درحالیست که  مدیرکل بازنشسته ای که رئیس ستادمردمی احمدی نژاد بود با فوق دیپلم و لیسان مدیریت دولتی معادل و فوق لیسانس بدون کنکور فراگیر مدیریت آموزشی صرفا چون حراستی بودمدیرکل  شد.

 

ضرورت خانه تکانی دراموزش وپرورش

 

دراین اداره کل مدیر تربیت نشده وهمواره سکان مدیریتها بین باندها ی قدرت حاکم برآن  چرخشی عمل میکند وقت آن رسیده آموزش وپرورش خانه تکانی کند.

چه اصراریست که ازاین دو معاون یکی مدیرکل شودوجالب اینکه تهدیدمیکننداگر یکی ازاینها مدیرنشود دراداره برخی مدیران دست به استعفای دسته جمعی میزنند! اگراین آقایان مدیران زنجیره ای گل وبلبل بودندکه وضع آموزش دررتبه های پائین کشوری نبود!

مگردرزمان احمدی نژاد “این آقایان مدیر” خود، کارشناسی بیش نبودندحالا چه شده که مقبول نیست مدیریک ناحیه مدیرکل شودیا مدیرفلان دبیرستان یا مجتمع یا مدیرآموزش ویا رئیس یک واحددانشگاهی؟

جای تاسف برای برخی نمایندگان مدعی مردمی بودن هم اینکه دیگر معلم وآینده توسعه آموزش وپرورش معیارنیست دنبال حفظ توازن قدرت خودهستندوبه استاندارفشارمی اورندکه یا اعتدالی جبهه پایداری یا خین خین ریزی!

 

مرغى که به ران و بال تقسیم شده + چون قرن به ماه و سال تقسیم شده!

شاید به مثال فوق مصداقش نیست+ چیزى که به اعتدال تقسیم شده!

 

تصمیم کبرای شهریاری:

حواشی بدون هماهنگی جلسه تودیع ومعارفه یک مدیرکل  با استاندارحکایت از جوغبارآلودفشارهای قدرتهای سایه بود.

مقاومت قاطعانه استانداردربرابر فشارهای بی حدوحصرباندهای قدرت درنخستین گام انتصاب اورا یک گام بجلو بردودرصورتیکه تن به انتصاب دومعاون کاندیداهای باندهای قدرت درآموزش وپرورش نشودشاید بتوان گفت شهریاری ازتجربه دیپلماسی برگرفته از آموزش وپرورش آلمان که جایگاه معلمانش از پزشک متخصص بالاتراست بهره برده ومایل نیست سرنوشت ریشه درخت توسعه آذربایجان غربی را با باندهای کپک زده گره بزند .

وحکایت همچنان باقیست…

 

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :