اندرباب جدال برسردبیری حزب اختلاف وتوصیه

در تذکره اولیاء خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی آمده است:آن مرد دراز، با کوردهای اقلیم دمساز...

سرویس طنز چیچست نیوز : در تذکره  اولیاء خواجه بصیرالدین ملقب به بال آریسی آمده است:

 

 

آن مرد دراز، با کوردهای اقلیم دمساز،آن مشاوراخراجی ،آن عاشق تریبون ، آن دهنده باج به گیرندگان خراج ،آن دبیرحزب اختلاف وتوصیه منتقل کننده گزارش  رئیس شاخۀ استانی  به تهران دردوسیه ،دوشندۀ  والی سابق اورمیه ، آن عاشق میرزا علیرزا دارندۀ دکترای نیمه معادل ازآذربایجان درمیزان دکترا ، که  گویند این دومرد یک روح بودنددردوبدن تامت/

 

 

نقل است روزی مغرضین ازدرعناد برآمده وبر فتاح واردشدندوسئوالیدند یا کاک فتاح تروریست ها چگونه جانورانی باشند؟

 

کاک فتاح نگاه عاقل اندرسفیهی بنمودوافاضه فرمود آن سئوال که باید ازوزیرامورخارجه بسئوالید ازمن می سئوالید وآن سئوالی که ازمن باید بسئوالید از شیخ ظریف می سئوالید! که مغرضین اصرارورزیدندچونانکه پاشنۀ وی کشیدند( مَثَلی ترکی: دابانین چئکدیلر) وگل ازگل کاک فتاح شکُفت وناگهان افاضه فرمود زمان دودوباروت سپری شده وما باید با (…آنها)به مذاکره نشینیم تامت.

که ناگهان صدای قیل وقال رهگذران فضای مجازی بلندهمی شد وبگوش حاج نادررسید ونادر، ناله برآوردکه ای کاک فتاح چه گوئی که ناگفتنت بهتراست…

 

گویندکاک فتاح ازروزی که یک شاخه از حزب اختلاف وتوصیه بدست گرفت حزب را به هرکوردی که ازراه میرسید هدیه همی فرمود چونانکه کوردیسازی بنمودحزب را تامت ودراین راستا علیرضا همواره ازصفرتا صد وی را همراهی بنمودتا اینکه کاک فتاح جنجالها بیافرید وعلیرضا را برنتابید وعلیرضا اورا برنتابیدوکاربدانجا رسیدکه  تریبون حزب را ازوسط به دونیمه نمودندهمی  .

 

نقل است روزی علیرضا ازتریبون خبرگوزاری ایلنا خبر عزل کاک فتاح را تلویحا (روبسته) اعلام همی نمود واین کنایه به مذاق کاک فتاح  خوش نیامد و جدال این دو را به رانددوم همی کشاند و ازخودبیانیه همی درکردکه آن علیرضای خیلی کوچولو ، که کرده خودسرانه مصاحبۀ هلو ، بداندکه من آنم که رستم بُود برو توگلو  واینگونه بود که خواجه نوربخت رفوزه بسرعت شدواردکوزه ودست دوجدال کننده را گذاشت درهنای موزه ! الله اعلم

 

واینگونه بود که “کاک فتاح حاتمی زاده” آن دوروح جداشده ازیک کالبُد، خماری  خواجه بصیرالدین را پاره کرد و تذکره اوالیای  راند دوم بال آریسی  را چاره کرد.والله عین حقیقتا کبیرا/

 

گفتنی است سیاهه راندسوم این جدال هنوز دردسترس نیست وحکایت همچنان باقیست …

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :