آیا استاندار تسلیم باندهای قدرت سایه خواهدشد؟!

دعوای باندی برسر تصاحب مدیریت کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غریب تمامی ندارد

سرویس اجتماعی چیچست نیوز: ازقرارمعلوم کشمکش برسر تصاحب مدیرکلی آموزش وپرورش تمامی ندارد. 

 

 

 

 

دعوای باندی برسر تصاحب مدیریت کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غریب تمامی ندارد  

 

 

ردپای یکی ازنمایندگان اسبق که شعارانتخاباتیش  (کویرهاآبادشدندشهرسبزمن کجاست!) بود و سفیرراستگرای فعلی دولت تدبیر هم هست،دست بردار یقه این استان محروم نیست وقصدداردازراه دوستی همکاری دیپلماتیک آقای (ص) را قالب استان کند.

 

دراین میان دربرخی محافل زمزمه هایی درراه است! گفته میشود برای سرپوش گذاشتن بر روی برخی اشکالات موجود (!؟) مدیرکل فعلی نیزبی میل نیست یا معاونانش ویانفرسوم آقای (م-ع.  الف)  که اصالتی سلماسی داردوازمشاوران وزیراسبق (فانی) است مدیردیگری معرفی شود. 

مدیرکلی که قادرنیست مدارس فاقدوسایل گرمایشی یک بخاری بخرد مراسم افتتاح  تندیس ۲۰ میلیون تومانی درمحوطه اداره کل آ.پ برگزارمیکند!

 

شنیده ها حاکیست بعضیها قنددل استانداررا نسبت به مشاورسابق وزیرفانی درحال آب کردنند. ازطرفی شایع شده نماینده اصولگرای اورمیه ای درتقابل با نماینده خیلی جوان اصلاح طلب اورمیه ای (ایکی کیچین سوخوب بیرباشماقا (کنایه بزبان پارسی(دوپاشوتویک کفش کرده) برسرمدیریکلی آقای (ب-ص) اصرارمیورزد.

 

همچنین نماینده جوان اصلاحطلب هم که دفترش اینروزها بیش ازدونماینده دیگراورمیه میزبان صف شلوغ کاندیداهای گوناگون ازاصولی تندرو وکندرو تا میانه رو اهل تعامل  دررفت وآمدند و وی بعلت دل رحمی مفرط،دل  هیچکس را نمیشکندوناامیدبازنمیگرداند.

ازسوئی گفته میشود حامیان مدیرکلی معاون اداره آ.پ : آقای (الف-م) درتلاش وافرند تا مدیرمنطقه نازلو (بلادزادگاهی   جاواد.ج  ) را بزورهم که شده مدیرکل کنندتا رئیس باشد ولی ریاستش را آقای الف .میم بکند.

 

ظریفی میگفت والی شدن چه آسان ،عالی ماندن چه مُشکِل!

بایدمنتظر بودودید ودید بالاخره “استاندارین ساقّیزین کیم اوغورلویاجاق(ترجمه مثل ترکی بزبان پارسی: آدامس والی را چه کسی خواهددزدید کنایه به اینکه رای اش را چه کسی میدزدد)    

تندسی ۲۰میلیونی به بهانه یادواره شهدای فرهنگی !

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :