پشت پردۀ تغییرنام شهرستان اورمیه درسکوت مرموزاعضای شورای شهر !

آیا اعضای شورای شهرستان اورمیه بخاطر یک حرف " و" به عُرف وتاریخ فرهنگ وفولکلور مردم آذربایجان پشت خواهندکرد؟

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :