ردپای سایت آذریها درهمدستی با مقاله موهن روزنامه ایران

یحیی پور ازنویسندگان پای ثابت منقل سایت آذریها وابسته به شوونیسم پانفارس

سرویس سیاسی: ردپای سایت آذریها درهمدستی با مقاله موهن روزنامه ایران

 

یحیی پور ازنویسندگان پای ثابت منقل سایت آذریها وابسته به شوونیسم پانفارس

 

شواهدوقرائن نشان میدهد انتشارمقاله تحریفی روزنامه معلوم الحال دولتی ایران طراحی شده وسفارشی بوده است.

 

سکوت مشکوک نهادریاست جمهوری  که ازهیئت امنا وگردانندگان اصلی روزنامه ایران است دربرابر عمل سخیف واهانت امیز قوم زدائی روزنامه ایران   

 

دربسیاری از محافل  نخبگان تورک سیاسی معتقدند باتوجه به خط مشی تخریبگرانه سایت آذریها وعدم برخورد دولت با این سایت معلوم الحال که به احتمال قوی این سایت توسط یکی ازنهادها مدیریت میشود.

 

گفتنی است سایت مانقورد آذریها مدتهاست درصدد تحریف تاریخ تورکه درایران است .   

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :