تحریف تاریخ آذربایجان توسط سایت مانقورد آذریها 

گفته میشود نهادریاست جمهوری حامی وازگردانندگان سایت آذریهاست.این نهاد هنوز درباره این شائبه واکنشی نشان نداده است.

معرفی مقاله نویسان سفارشی سایت آذریها : یحیی پور ازنویسندگان پای ثابت منقل سایت آذریها وابسته به شوونیسم پانفارس ❗️

 

 اشرارخواندنِ نسل کشان کورد سیمیتقو وتحریف تاریخ عثمانی توسط یحیی پور جوانک مقاله پرداز (نویسنده مقالات سفارشی سایت  معلوم الحال آذریها )

 

گفته میشود نهادریاست جمهوری حامی وازگردانندگان سایت آذریهاست.این نهاد هنوز درباره این شائبه واکنشی نشان نداده است.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :