چالش بودجۀ بلندپروازانۀ شهرداری اورمیه

متفقین کاهش بودجۀ شهرداری اورمیه ...تضارب آراء متفقین ومتحدین به کجا خواهدانجامید؟

 سرویس اجتماعی : این روزها  بودجه ۹۷ شهرداری اورمیه درحالی تحت بررسی  است که برخی ازاعضای شورای شهر بحث کاهش بودجه را مطرح نموده اند.

 

 

تضارب آراء متفقین ومتحدین به کجا خواهدانجامید؟

تعدادکثیری ازاعضا ازمتفقین کاهش بودجه وتعداد قلیلی از اعضاء متحدین حفظ سقف فعلی بودجه هستند.

گفته میشودبرخی ازاعضا که خودازپیشنهاددهندگان کاهش ۴۰ درصدی بودجه شهرداری بودند اکنون طبق معمول رایشان به ممتنع برگشته است

برداشتی کوتاه ازگفتگو با حسین پناهی عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر ارومیه

 

پناهی گفت: اگرما دروضعیت خوشبینانه به تحقق بودجه بنگریم با توجه به سال ماضی وجاری که حدودا ۳۰ درصد ازبودجه محقق شده وباتوجه به مشکلات هزینه های جاری ازجمله پرداخت حقوق معوقه کارکنان وکارگران شهرداری نهایتا ۶۰ درصدبودجه امکان تحققش نیست ومصلحت اینست که شهرداری بودجه خودرا برروی ۳۰ درصد تامین هزینه جاری و۳۰ درصد هزینه عمرانی پروژه های ناتمام باضافه ۲۰ درصد بخش توزیع خدمات میتواندبودجه را با کاهش حداقلی ۳۰درصدی نهایتا ببندد.

 

وی درباره تعهدی که شهرداراورمیه سومالی شهرداری داده بود قراربود حقوق معوقه کارکنان درمهرماه گذشته صفرشودافزود: درست بهمین دلیل است که بنده معتقدم شهرداری به حدتوان خود دراین سالها بیش ازانتظاروتوانش درعمران وآبادانی کارکرده وکاهش بودجه برمبنای تضمین امکان پرداخت هزینه های جاری علی الخصوص حقوق ودستمزد وهزینه هاو دیونی که بابت معوقه پرداختی پیمانکاران شهرداری وبانکها است بایدمدنظر قراربگیرد درحال حاضر علی رغم وام ۱۴ میلیاردتومانی شهرداری برای حقوقها هنوز شهرداری قادرنیست حقوق ودستمزدهای معوقه را به صفربرساند.

 

پناهی درادامه افزود هزینه حقوق ودستمزدهای ماهیانه حدودا ۱۰تا۱۲ میلیاردتومان است که ما با درخواست دو وام ۷ میلیاردی  با نرخ بهره دو درصدی شهرداری موافقت کردیم تا شهرداری ازناحیه ترمیم هزینه های حقوق ازمهرماه معوقه هایش را به صفربرساندو درخوشبینانه ترین وضع  شهرداری دراسفندماه شایدبه دورتسلسل خواهدافتادونخواهدتوانست دستمزدکارکنان رابروز کند

جلسه بررسی کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری ارومیه با حضور رئیس،اعضای شورای اسلامی شهر ،شهردار و قائم مقام شهردار ارومیه هم اکنون در حال برگزاری است.

 

 

وی درادامه گفت: وقتی باتوجه به مازادنیرو شهرداری  اعضا وشهرداری مایل  به تعدیل  نیروی مازاد بسبب وضعیت اسفبار اشتغال  نباشیم درصورتی منطقی مینماید که  اقلا بودجه بلندپروازانه نباشد ومعمولا بودجه عملیاتی وقابل تحقق باشد وآن درصورتیست که کاهش بودجه انجام پذیرد وروراست بودن با مردم وجلب رضایت کارکنان با پرداخت بموقع حقوق ودستمزدها نه تنها لطمه ای به حیثیت شهرداری وشورا نخواهدزد بلکه حفظ عزت نفس کارکنان بعنوان سرمایه اصلی سیستم باید اولین اولویت برای بالابردن روحیه و توان وانگیزه کارکنان بعنوان بازوی اصلی محرکه مدیریت شهری کاری عقلانی واسلامی است.

 

گفتنی است شهرداری اورمیه مانند برخی از شهرداریهای کشور درپرداخت حقوق ودستمزد کارکنانش دچار معضل اساسی است درحال حاضر  کارکنان شهرداری اورمیه ۴ماه مطالبه  حقوق معوقه دارند! 

همچنین برخی از اعضای شورا نیز با ادامه تیم داری شهرداری مخالفندکه درمباحث بعدی ارائه خواهدشد.

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :