همایش فجر۹۶ خانواده های شاهدوجانباز با استاندارشهریاری

بدنبال برگزاری جلسه گرامیداشت دهه فجردربنیادشهید اورمیه ، منابع موثق از موافقت استانداربا پیشنهاد برگزاری همایشی با حضور نخبگان شاهدوجانبازان با استاندار وفرمانداران ومدیران کل خبردادند.

سرویس لیثاروشاهدچیچست نیوز: بدنبال برگزاری جلسه گرامیداشت دهه فجردربنیادشهید اورمیه ، منابع موثق  از موافقت استانداربا  پیشنهاد برگزاری همایشی با حضور نخبگان شاهدوجانبازان وفرزندان شهدا با استاندار وفرمانداران ومدیران کل خبردادند.

 

 

همایش فجر۹۶ خانواده های شاهدو ایثار با حضوراستاندارشهریاری

 

اولین استاندارشجاع آذربایجان غربی بعداز دودهه ؟

 

 

شنیده ها ازمنابع موثق حاکیست این  پیشنهادازسوی واحدایثارگران استانداری صورت پذیرفته است وهدف ازآن فراخوان انتقال  مشکلات خانواده شاهدوجانبازان است .

 

یک پدرشهید دراینباره گفت: بعدازدودهه این اولین استاندارخواهدبودکه شجاعت حضور درجمع خانواده های شاهدرا با پرهیز ازملاقاتهای سمبل شده وگزینشی برگزار مینمایدوی افزودچنین شجاعتی درصورتیکه صحت وسقم خبرباشدقطعا مثال زدنی است ودرتاریخ اورمیه بایدثبت وضبط شود.  

 

گفته میشود درنامگذاری  روزهای دهه فجر  یک روز بنام ” روزهمایش  دیداربا خانواده شاهدوایثارگروحل مشکلات آنها ” نامگذاری شده است که دراستانها استانداران ومدیران کل مکلف به حضور دراین همایش شده اند.

 

چیچست نیوز: این اولین باردر یک دهه اخیراست که یکی از روزهای دهه فجر اسما برای خانواده شاهد تخصیص می یابد وچنین گردهمایی فقط یکبار در سال ۱۳۷۵ توسط استانداروقت آذربایجان غربی برگزارشده بود.

 

 

 

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :