دولتهای پس ازجنگ متهم اند؟

عدول از تعهدات خط امام وانقلاب اسلامی (1)

سرویس اجتماعی وسیاسی:  یادداشت رسیده از جانباز جنگ تحمیلی م.ث  : دولتهای پس ازجنگ متهم اند؟/عدول از تعهدات خط امام وانقلاب اسلامی (۱)

 

 

دولتهای پس ازجنگ متهم اند؟

 

سایت شایعات گوئی وکیل وصی توجیه برخی قصورات عمدی وسهوی دولتهاست . این سایت گاها با تکذیب برخی گفته های امام ومسئولین نظام دراوایل انقلاب  خودبه بهانۀ رفع شبهه مرکز ایجاد شبهه وبی اعتمادی است. یکی ازموارد تاکیدات امام ره بر رایگان بودن آب وبرق و زمین رایگان برای محرومین همان مستضعفین سابق وخط فقری های کنونی است.

  

اصل  ۳۰ ،۳۱ و۴۳ قانون اساسی براساس منویات بنیانگذارجمهوری اسلامی امام خمینی نوشته شده است  همه دولتها و مجالس دوره پنجم به بعد، بعداز پایان جنگ  تحمیلی براین اصول پشت کرده وتعهدات خودرا نسبت به انقلاب انجام نداده اند.

 

دولتها ونمایندگان مجلس به همه مردم کشورکه ۸ سال ازجان ومال خودگذشته اند مدیون است وهنوز این دین پرداخته نشده است.

 

وظیفه  دولتها حفاظت ازمنافع ملی است واولویت اول بعداز تامین مسکن،خوراک وپوشاک امنیت است وهمزمان با امنیت توسعه اجتماعی است که که انقلاب اسلامی ما به عملکرددولتها نمره قبولی نمیدهد.

 

مطرح شدن و پرداختن صریح و بی تعارف به شبهات انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، نه تنها امری پیراسته از عیب است، بلکه تکلیفی ضروری و لازم برای آگاهان و دوست داران انقلاب است. و البته بی پاسخ گذاشتن این شبهات و میدان را برای مخالفین و نا آگاهان خالی نمودن عیب و کم فهمی است. در پاسخ به شبهات هم باید بی تعارف بود و صریح، چرا که پاسخ دادن های آبکی و تعارفی نه تنها شبهه را حل نمی کند، بلکه ممکن است بر حجم شبهه هم بیفزاید! 

 

یادداشت رسیده از ”  م.ث- جانبازجنگ تحمیلی”  

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :