اخبار مهم

اورمیه شهرلاله های سرخ وحدیث انتخابی دیگر

اورمیه شهرلاله های سرخ وحدیث انتخابی دیگر

اورمیه دیگر مرعوب نااهلان و نامحرمان خوش بیان و خوش نگار با وعدهای پوشالی نخواهند شد و به کسی رای یا مورد حمایت خود قرار خواهند داد که ،فرزند راستین و متعهد و خلف این خاک وبوم و این شهر کهن باشد

محمود افشار یزدی ازتحریفگران تاریخ ،زبان وادبیات ترکی (۱)

محمود افشار یزدی ازتحریفگران تاریخ ،زبان وادبیات ترکی (۱)

محمود افشار یزدی یکی از نظریه پردازهای دوران رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی ، برای سرعت بخشیدن به هضم جمعیت ترکان آذربایجان

زبان مادری رمز حیات مردم آذربایجان است

زبان مادری رمز حیات مردم آذربایجان است

نباید موضوع تدریس زبان مادری را به مسائل سطحی و جناحی فروکاست

والیبال میدانیندا :دورنالار شعاری “تورک دیلینده مدرسه ، اولمالیدیر هر کسه”

والیبال میدانیندا :دورنالار شعاری “تورک دیلینده مدرسه ، اولمالیدیر هر کسه”

پیروزی دورناهای اورمیه به کاله آمل به روایت فیلم وتصویر